Du­jić: U žu­pa­ni­ji sto­ji­mo ni­kad bo­lje, u Kni­nu ni­kad go­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ba-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Šef ši­ben­sko-knin­skog ogran­ka HDZ-a Ne­dilj­ko Du­jić tvr­di da je mo­gu­će i da se ne­će ići na ras­pu­šta­nje či­ta­vih od­bo­ra stran­ke Ia­ko je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u svib­nju osvo­jio vi­še od 40 pos­to gla­so­va, knin­ski HDZ ni­je us­pio za­dr­ža­ti ve­ći­nu u Grad­skom vi­je­ću, a su­de­ći po naj­a­va­ma vr­ha žu­pa­nij­ske or­ga­ni­za­ci­je stran­ke, pre­la­zak u opo­zi­ci­ju mo­gao bi re­zul­ti­ra­ti nji­ho­vim ras­pu­šta­njem. Či­nje­ni­ca da iz­bor­ni pod­ba­ča­ji u ne­kim dru­gim sre­di­na­ma, po­put Za­gre­ba, ni­su po­tak­nu­li ras­pu­šta­nje stra­nač­kih or­ga­ni­za­ci­ja ne za­ni­ma pre­vi­še pred­sjed­ni­ka ši­ben­sko-knin­skog od­bo­ra HDZ-a Ne­dilj­ka Du­ji­ća. – Ja sam na če­lu Žu­pa­nij­skog od­bo­ra HDZ-a Ši­ben­sko-knin­ske žu­pa­ni­je i mi smo od­go­vor­ni da stran­ka na ra­zi­ni žu­pa­ni­je bu­de snaž­na i u sva­kom tre­nut­ku sprem­na na iz­bo­re – ka­zao nam je Du­jić. Is­ti­če da je stran­ka na ra­zi­ni žu­pa­ni­je i u ve­ći­ni gra­do­va i op­ći­na os­tva­ri­la bo­lji re­zul­tat ne­go ikad pri­je. Na iz­bo­re za Žu­pa­nij­sku skup­šti­nu, ka­že, iz­iš­li su sa­mos­tal­no i osvo­ji­li ve­ći­nu, a slič­no su proš­li i sa­mom gra­du Ši­be­ni­ku, ali i u dru­gim gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma u ko­ji­ma ni­su bi­li na vlas­ti vi­še od de­set­lje­ća, po­put Mur­te­ra ili Bi­li­ca. – U ove če­ti­ri op­ći­ne i gra­da objek­tiv­no smo proš­li lo­še, a una­pri­jed smo se do­go­vo­ri­li da će čel­ni­ci or­ga­ni­za­ci­ja ko­je bu­du ima­le loš re­zul­tat sta­vi­ti man­da­te na ras­po­la­ga­nje – tu­ma­či Du­jić. Na pi­ta­nje ko­jim su se kri­te­ri­ji­ma vo­di­li kod od­lu­či­va­nja što jest, a što ni­je za­do­vo­lja­va­ju­ći iz­bor­ni re­zul­tat, od­go­va­ra ka­ko su te stva­ri oči­te te ka­ko ih ne tre­ba po­seb­no obraz­la­ga­ti. – HDZ je sve od Olu­je imao svog gra­do­na­čel­ni­ka i ve­ći­nu u Grad­skom vi­je­ću, a sa­da ih vi­še ne­ma – ka­že. Du­jić is­ti­če i ka­ko ko­nač­na od­lu­ka o ras­pu­šta­nju ogra­na­ka u če­ti­ri op­ći­ne i gra­du u žu­pa­ni­ji još uvi­jek ni­je do­ne­se­na te ka­ko je mo­gu­će i da se ne­će ići na ras­pu­šta­nje či­ta­vih od­bo­ra. U ne­kim bi se mjes­ti­ma, ka­že, mo­glo do­go­di­ti da se od­bo­ri sa­mo di­je­lom re­kons­tru­ira­ju ka­ko bi se osi­gu­ra­la nji­ho­va efi­kas­nost. Tvr­di i da je Žu­pa­nij­ski od­bor HDZ-a o sve­mu iz­vi­jes­tio stra­nač­ku sre­diš­nji­cu, iz ko­je ni­je bi­lo ne­ga­tiv­ne re­ak­ci­je. – Mi u sta­tu­tu stran­ke ima­mo sup­si­di­jar­nost, or­ga­ni­za­ci­je na te­re­nu do­no­se od­lu­ke za svo­je or­ga­ni­za­ci­je, ali na­rav­no da o svim po­te­zi­ma pod­no­si­mo iz­vješ­će sre­diš­njim stra­nač­kim ti­je­li­ma – ka­že Du­jić. Izja­vu do­ne­dav­ne knin­ske gra­do­na­čel­ni­ce Jo­si­pe Ri­mac, ko­ja je oci­je­ni­la da se ra­di o “uobi­ča­je­nom di­za­nju tem­pe­ra­tu­re u Kni­nu pred pros­la­vu Olu­je” Du­jić ni­je že­lio ko­men­ti­ra­ti, no od­ba­cio je tu­ma­če­nje da Ri­mac ni­je mo­ra­la oti­ći s če­la knin­skog HDZ-a jer ju je grad­ski ogra­nak stran­ke od­bio raz­ri­je­ši­ti ia­ko je sta­vi­la man­dat na ras­po­la­ga­nje. – Knin­ski Grad­ski od­bor sam je od­lu­či­vao o kan­di­da­ti­ma i kan­di­da­cij­skim lis­ta­ma na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, a sa­da ne mo­gu sa­mi od­lu­či­ti o to­me je li im iz­bor­ni re­zul­tat bio za­do­vo­lja­va­ju­ći. O to­me od­lu­ku do­no­si Žu­pa­nij­ski od­bor, a on je na­kon pom­ne ana­li­ze iz­bor­nih re­zul­ta­ta za­klju­čio ka­ko je stran­ka u Kni­nu do­ži­vje­la ne­us­pjeh – ka­že Du­jić.

Po­pu­lar­nost će Jo­si­pa Ri­mac mo­ći tes­ti­ra­ti na no­vim iz­bo­ri­ma u knin­skom HDZ-u

HRVOJE JELAVIĆ/ PIXSELL

Jo­si­pa Ri­mac, do­ne­dav­na knin­ska gra­do­na­čel­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.