Sti­er bi mi­je­njao sta­tut, ali HDZ-u se ne žu­ri

“Gdje pi­še da će rad­nu sku­pi­nu vo­di­ti baš Sti­er?”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić (Hi­na)

U HDZ-u se po va­že­ćem sta­tu­tu iz­rav­no bi­ra­ju sa­mo čel­ni­ci stran­ke i od­bo­ra, a Sti­er sma­tra da bi ta­ko tre­ba­lo bi­ra­ti i sva stra­nač­ka ti­je­la iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net Po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a Da­vor Ivo Sti­er po­ru­čio je ovih da­na ka­ko oče­ku­je da će se naj­e­sen pris­tu­pi­ti iz­mje­ni stra­nač­kog sta­tu­ta. – Mo­je je oče­ki­va­nje da će se s tom jed­nom rad­nom sku­pi­nom, či­je je os­ni­va­nje pre­mi­jer već naj­a­vio, kre­nu­ti naj­e­sen, no ko­nač­nu od­lu­ku o to­me tek tre­ba­ju do­ni­je­ti stra­nač­ka ti­je­la, pri­je svih Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a – re­kao je Sti­er.

Sa­mo na­če­lan do­go­vor

Ra­di li se o nje­go­voj osob­noj že­lji ili se o to­me raz­go­va­ra­lo u stra­nač­kom vr­hu, Sti­er ni­je že­lio ot­kri­ti, no či­nje­ni­ca je da je os­ni­va­nje tak­ve rad­ne sku­pi­ne pri­je vi­še od mje­sec da­na naj­a­vio i sam pred­sjed­nik HDZ-a, pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić. On je s Tuđ­ma­no­va gro­ba, na 28. ob­ljet­ni­cu os­nut­ka HDZ-a, naj­a­vio da će se for­mi­ra­ti no­va rad­na sku­pi­na, ka­ko bi HDZ do­bio “mo­de­ran Sta­tut, u skla­du sa svim naj­bo­ljim de­mo­krat­skim prak­sa­ma”. Ia­ko u HDZ-u za sa­da ne ot­kri­va­ju u ko­jem će se smje­ru kre­ta­ti iz­mje­ne stra­nač­kog sta­tu­ta, u vr­hu stran­ke ju­čer se mo­glo ču­ti ka­ko je tom do­ku­men­tu de­fi­ni­tiv­no po­treb­no “os­vje­že­nje”. Po­t­vr­đu­ju i ka­ko se u stran­ci raz­go­va­ra­lo o to­me da se kre­ne u sta­tu­tar­ne pro­mje­ne, ali ka­ko je sve još na ra­zi­ni “na­čel­nog do­go­vo­ra” te ka­ko još ni­su ut­vr­đe­ni ro­ko­vi u ko­ji­ma bi se sta­tut tre­bao iz­mi­je­ni­ti. Ni­je ta­ko do­go­vo­re­no ni da će se u sta­tu­tar­ne iz­mje­ne kre­nu­ti baš naj­e­sen, a iz stran­ke po­ru­ču­ju i da su iz­mje­ne sta­tu­ta oz­bi­ljan i du­go­tra­jan pro­ces te da ne­ma raz­lo­ga za žur­bu, s ob­zi­rom na to da u sko­ro vri­je­me ni­su pla­ni­ra­ni unu­tar­stra­nač­ki iz­bo­ri. U HDZ-u i sa­da pos­to­ji sta­tu­tar­na rad­na sku­pi­na, for­mi­ra­na još u vri­je­me dok je stran­ku vo­dio To­mis­lav Ka­ra­mar­ko. Na če­lu te rad­ne sku­pi­ne je Sti­er, no u vr­hu stran­ke sa­da se mo­že ču­ti ka­ko ni­je re­če­no da će Sti­er bi­ti i na če­lu no­ve rad­ne sku­pi­ne, ko­ja se tek tre­ba for­mi­ra­ti. – O čel­ni­ku te rad­ne sku­pi­ne ni­je se raz­go­va­ra­lo i ne znam gdje pi­še da će to bi­ti baš Sti­er – ka­zao nam je je­dan vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni član stran­ke, ko­ji ni­je že­lio ot­kri­ti ka­ko bi tre­ba­la iz­gle­da­ti po­je­di­na rje­še­nja u no­vom sta­tu­tu. Što se ti­če Sti­era, iz­vjes­no je da će on po­no­vo po­teg­nu­ti pi­ta­nje ši­re pri­mje­ne sus­ta­va “je­dan član-je­dan glas”, po ko­je­mu se sa­da bi­ra pred­sjed­nik HDZ-a, ali i pred­sjed­ni­ci stra­nač­kih or­ga­ni­za­ci­ja na ni­žim ra­zi­na­ma.

De­le­gat­ski sus­tav

Tak­vu pro­mje­nu Sti­er pred­la­že du­lje vri­je­me, a ona je či­ni­la i do­bar dio nje­go­va ese­ja “No­va hr­vat­ska pa­ra­dig­ma”, u ko­joj se za­uzeo da se, uz pred­sjed­ni­ke, iz­rav­no bi­ra­ju i čla­no­vi sre­diš­njih stra­nač­kih ti­je­la te žu­pa­nij­skih, grad­skih i op­ćin­skih od­bo­ra stran­ke. Sti­er sma­tra da bi se ta­ko sta­lo na kraj or­ga­ni­za­cij­skim struk­tu­ra­ma unu­tar stran­ke ko­je kroz de­le­gat­ski sus­tav one­mo­gu­ću­ju bi­lo kak­ve ka­drov­ske pro­mje­ne. Ti­je­kom idu­će ili 2019. go­di­ne pri­pad­ni­ci Hr­vat­ske voj­ske tre­ba­li bi se vra­ti­ti u vo­jar­nu u Va­ra­ždi­nu i pri­pre­ma nji­ho­va do­la­ska bila je te­ma ju­če­raš­njeg sas­tan­ka pred­stav­ni­ka Mi­nis­tar­stva obra­ne i Glav­nog sto­že­ra na če­lu s mi­nis­trom Da­mi­rom Kr­sti­če­vi­ćem i čel­ni­ka Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je i gra­da Va­ra­ždi­na. – Mis­lim da su Pu­me zas­lu­ži­le da se vra­te ku­ći i ja im obe­ća­vam da će ova Vla­da sa Žu­pa­ni­jom i Gra­dom re­ali­zi­ra­ti ovaj pro­jekt i da će Pu­me bi­ti kod ku­će 2018. ili 2019. go­di­ne – re­kao je mi­nis­tar Krstičević na­kon sas­tan­ka, ko­ji je po nje­go­voj ocje­ni bio “od­li­čan”. – U Va­ra­ždin sam da­nas do­šao i s ci­ljem pok­lo­ni­ti se 7. gar­dij­skoj bri­ga­di. To su deč­ki ko­ji su bi­li za­jed­no s 4. gar­dij­skom bri­ga­dom i jed­ni smo od dru­gih ja­ko pu­no na­uči­li – re­kao je Krstičević do­dav­ši da ope­ra­ci­ja Olu­ja ne bi bila ta­ko us­pješ­na bez si­ner­gi­je tih dvi­ju bri­ga­da. Žu­pan Ra­di­mir Ča­čić re­kao je ka­ko je poz­na­ta či­nje­ni­ca da je ta re­gi­ja da­la ve­li­ki do­pri­nos u Do­mo­vin­skom ra­tu i na tra­gu to­ga, do­dao je, pro­fe­si­onal­na boj­na Pu­ma iz Na­ši­ca do­la­zi u Va­ra­ždin. Usko­ro ne­će bi­ti po­tre­be da dvjes­to­ti­njak lju­di pu­tu­je sva­kod­nev­no pre­ma Na­ši­ca­ma i Pe­tri­nji, re­kao je te na­gla­sio da su po­zi­tiv­ni as­pek­ti, kad je ri­ječ o po­vrat­ku Pu­ma u vo­jar­nu u Va­ra­ždi­nu, si­gur­nos­ni, gos­po­dar­ski i so­ci­jal­ni. Biv­ši voj­ni objek­ti odav­no su tre­ba­li bi­ti pre­da­ni na uprav­lja­nje lo­kal­noj i re­gi­onal­noj sa­mo­upra­vi, do­dao je i za­hva­lio Mi­nis­tar­stvu obra­ne na po­zi­tiv­nom od­no­su i ra­zu­mi­je­va­nju. Za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Zla­tan Avar re­kao je ka­ko su s mi­nis­trom raz­go­va­ra­li i o os­ta­loj imo­vi­ni ko­ju Mi­nis­tar­stvo obra­ne ima u Va­ra­ždi­nu. – Za­mo­li­li smo mi­nis­tra da nam po­mog­ne, u su­rad­nji s Mi­nis­tar­stvom dr­žav­ne imo­vi­ne, da odre­đe­ne objek­te i zem­lji­šta sta­vi na ras­po­la­ga­nje Gra­du, ka­ko bi­smo mi mo­gli da­lje ra­zvi­ja­ti pla­ni­ra­ne pro­jek­te – re­kao je Avar. Mi­nis­tar Krstičević je na pi­ta­nja no­vi­na­ra je li “iz­gla­dio su­kob s pred­sjed­ni­com” i je li na­bav­ka no­vih bor­be­nih avi­ona iz­vor su­ko­ba, po­no­vio da je on mi­nis­tar i voj­nik ko­ji iz­vr­ša­va svo­je za­da­će. Od­nos s pred­sjed­ni­com je od­li­čan i ta­kav će si­gur­no bi­ti i ubu­du­će, na­gla­sio je. Od­lu­ku o to­me za ko­je će se bor­be­ne avi­one Hr­vat­ska od­lu­či­ti tek tre­ba do­ni­je­ti, ka­zao je. – Ne že­li­mo da to bu­de sa­mo tro­šak, već ula­ga­nje u hr­vat­sko gos­po­dar­stvo – di­rek­t­no ili in­di­rek­t­no u hr­vat­sku voj­nu in­dus­tri­ju, da je to u funk­ci­ji otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta, a na­kon svih po­nu­da i raz­ma­tra­nja že­li­mo oda­bra­ti ono što će bi­ti naj­bo­lje za na­šu Hr­vat­sku – ka­zao je Krstičević. ti­su­ća švi­car­skih fra­na­ka

DAMIR KRSTIČEVIĆ: Iz po­bjed­nič­ke Hr­vat­ske voj­ske stvo­re­ne su mo­der­ne Oru­ža­ne sna­ge ko­je su da­nas ja­mac si­gur­nos­ti, sta­bil­nos­ti i pros­pe­ri­te­ta

mi­nis­tar obra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.