Ši­re­nje na­če­la “je­dan član, je­dan glas” obe­ća­vao i Plen­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ši­re­nje na­če­la “je­dan član – je­dan glas” i na dru­ge stra­nač­ke funk­ci­je, uz Da­vo­ra Ivu Sti­era, obe­ća­vao je i sam An­drej Plen­ko­vić kao kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka HDZ-a, no za raz­li­ku od Sti­era, on ni­ka­da ni­je pre­ci­zi­rao ko­ga bi sve čla­no­vi stran­ke bi­ra­li po tom na­če­lu. Pre­os­ta­je ta­ko vi­dje­ti ho­će li stran­ka na kra­ju pri­hva­ti­ti da to bu­de u op­se­gu ko­ji je pred­lo­žio Sti­er, po­seb­no kad se u ob­zir uz­me či­nje­ni­ca da je on na­kon od­lu­ke o for­mi­ra­nju no­ve par­la­men­tar­ne Vla­de s HNS-om pod­nio os­tav­ku na duž­nost mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va, uz po­ru­ku da će se u no­voj kons­te­la­ci­ji po­sve­ti­ti ši­re­nju de­mo­kr­š­ćan­ske ide­je u stran­ci i me­đu gra­đa­ni­ma, što u HDZ-u ni­je naj­bo­lje prim­lje­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.