“Hra­bro su se bo­ri­li šest sa­ti, ubi­je­ni su bra­ne­ći svo­je og­nji­šte”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net OSIJEK

U na­pa­du na po­li­cij­sku pos­ta­ju Dalj ubi­je­no je 20 po­li­ca­ja­ca, pet pri­pad­ni­ka ZNG-a i če­ti­ri čla­na ci­vil­ne za­šti­te Iz ten­ko­va, to­po­va, s bro­do­va, svim si­la­ma na­pa­da­li su ne­pri­ja­te­lji Dalj ne­da­le­ko od Osi­je­ka u svi­ta­nje tog kr­va­vog 1. ko­lo­vo­za 1991. go­di­ne. Na se­lo je iz Sr­bi­je pre­ko er­dut­skog mos­ta te no­ći kre­nu­la 51. mo­to­ri­zi­ra­na bri­ga­da JNA, a pri­dru­ži­li su im se i “te­ri­to­ri­jal­ci”. Za­po­vjed­nik Enes Ta­so još je u sr­p­nju, ka­ko se na­vo­di, na­re­dio: “Za­rob­lja­va­nja ne smi­je bi­ti!” Ono što je us­li­je­di­lo poz­na­to je kao je­dan od naj­tra­gič­ni­jih da­na u Do­mo­vin­skom ra­tu. U na­pa­du na po­li­cij­sku pos­ta­ju Dalj ubi­je­no je dva­de­set po­li­ca­ja­ca, pet­na­est pri­pad­ni­ka ZNG-a te če­ti­ri čla­na ci­vil­ne za­šti­te. Stra­da­lih su se i ju­čer pri­sje­ti­li nji­ho­vi naj­mi­li­ji, su­bor­ci, mje­šta­ni, a pred PP Dalj sti­gla su i dva mi­nis­tra – unu­tar­njih pos­lo­va Da­vor Bo­ži­no­vić te bra­ni­te­lja To­mo Me­dved. – Na­kon šest sa­ti hra­bre bor­be, ubi­je­ni su bra­ne­ći svo­je og­nji­šte, po­lo­ži­li su svo­je ži­vo­te za do­mo­vi­nu u Da­lju. Ovo okup­lja­nje bu­di snaž­ne emo­ci­je. Ta­da smo za­jed­no po­ka­za­li ka­ko se vo­li do­mo­vi­na. Sa­da se mo­ra­mo snaž­no i strp­lji­vo bo­ri­ti jer će nam sa­mo to osi­gu­ra­ti prev­la­da­va­nje svih te­ško­ća. Obi­te­lji po­zi­vam da hra­bro no­se us­po­me­nu na hra­bre hr­vat­ske vi­te­zo­ve i bu­de­te po­nos­ni na njih kao što su oni bi­li ka­da su svo­jim ži­vo­ti­ma za­du­ži­li RH – po­ru­čio je mi­nis­tar Me­dved. Mi­nis­tar Bo­ži­no­vić ka­zao je pak ka­ko po­gi­nu­li u Da­lju “zas­lu­žu­ju na­še naj­dub­lje po­što­va­nje i vječ­nu za­hval­nost, kao i svi hr­vat­ski re­dar­stve­ni­ci i hr­vat­ska po­li­ci­ja”. – Na­ša je za­da­ća u nji­ho­vo ime, kao i u ime 761 po­gi­nu­log i 27 nes­ta­lih po­li­ca­ja­ca te svih po­gi­nu­lih i nes­ta­lih bra­ni­te­lja, uvi­jek i svug­dje pro­no­si­ti is­ti­nu o Do­mo­vin­skom ra­tu – is­tak­nuo je. Za te su­ro­ve zlo­či­ne nit­ko ni­ka­da ni­je od­go­va­rao. Kaz­ne­na pri­ja­va pro­tiv 150 oso­ba, ime­nom i pre­zi­me­nom, pod­ne­se­na je još 1993. go­di­ne. Nit­ko još ni­je pro­ce­su­iran. Dje­ca onih ko­ji su su­dje­lo­va­li u na­pa­du na dalj­sku po­li­cij­sku pos­ta­ju, is­ti­ču čes­to ta­daš­nji po­li­caj­ci, “da­nas ra­de u po­li­ci­ji i voj­s­ci.” – Ne­prav­de ko­je su se do­go­di­le i do­ga­đa­ju se hr­vat­skom na­ro­du, a po­seb­no hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma, ge­ne­ri­ra­ju no­ve ne­prav­de i mo­žda no­ve su­ko­be u bu­duć­nos­ti – iz­ja­vio je osječ­ko-ba­ranj­ski žu­pan Ivan Anu­šić.

Na ob­ljet­ni­ci su bi­li mi­nis­tri Da­vor Bo­ži­no­vić i To­mo Me­dved

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.