Za ra­zvoj ino­va­ci­ja i me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja no­va zgra­da vri­jed­na 35 mi­li­ju­na €

Nov­cem iz fon­do­va Eu­rop­ske uni­je bit će ure­đen i teh­no­lo­ški park za ra­zvi­ja­nje e-me­di­ci­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - La­na Ko­va­če­vić ZAGREB

No­vim ula­ga­njem for­mi­rat će se i ve­će is­tra­ži­vač­ke gru­pe za is­tra­ži­va­nja u zdrav­s­tve­noj i me­di­cin­skoj eko­lo­gi­ji i tok­si­ko­lo­gi­ji Za­gre­bač­ka Ksa­ver­ska ces­ta 2, adre­sa Ins­ti­tu­ta za me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja i me­di­ci­nu ra­da (IMI), slje­de­će bi go­di­ne tre­ba­la pos­ta­ti ve­li­ko gra­di­li­šte. Ta­da će, na­ime, bu­de li sve po pla­nu, po­če­ti ra­do­vi na ure­đe­nju i do­grad­nji spo­me­nu­te ins­ti­tu­ci­je, vri­jed­ni, ba­rem pre­ma pr­vim pro­cje­na­ma, 35 mi­li­ju­na eura. Nuž­na je to inves­ti­ci­ja u dru­gu po ve­li­či­ni jav­nu znans­tve­no­is­tra­ži­vač­ku us­ta­no­vu u Hr­vat­skoj, ko­ja bi spo­me­nu­ti iz­nos na­mi­je­njen ula­ga­nju u in­fras­truk­tu­ru, a ti­me i u ra­zvoj no­vih la­bo­ra­to­ri­ja i po­treb­nu im opre­mu, po­vuk­la iz fon­do­va Eu­rop­ske uni­je.

U sre­di­štu čo­vjek i oko­liš

Da­pa­če, re­zul­ta­ti na­tje­ča­ja EU vod­stvu Ins­ti­tu­ta tre­ba­li bi bi­ti poz­na­ti već ove je­se­ni, a grad­nja i us­pos­ta­va no­vog objek­ta i Is­tra­ži­vač­ko-edu­ka­cij­skog cen­tra za znans­tve­nu i me­di­cin­sku eko­lo­gi­ju i za­šti­tu od zra­če­nja, odvi­ja­la bi se u dvi­je fa­ze. Pr­vom bi se fa­zom na di­je­lu od pos­to­je­će glav­ne zgra­de do kra­ja par­ce­le IMI-a, toč­ni­je ben­zin­ske pos­ta­je, gra­di­la pot­pu­no no­va zgra­da, a nje­zi­nim do­vr­šet­kom u dru­goj bi fa­zi bila ob­nov­lje­na pos­to­je­ća zgra­da Ins­ti­tu­ta s ure­di­ma i la­bo­ra­to­ri­ji­ma. Svi bi ra­do­vi pre­ma pr­vim pos­tav­lje­nim ro­ko­vi­ma tre­ba­li za­vr­ši­ti u slje­de­će tri go­di­ne. Ta­ko bi se iz­grad­njom no­vog Is­tra­ži­vač­ko-edu­ka­cij­skog cen­tra Ins­ti­tu­ta za me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja for­mi­ra­le i ve­će is­tra­ži­vač­ke gru­pe za rad u po­dru­čji­ma zdrav­s­tve­ne i me­di­cin­ske eko­lo­gi­je, re­gu­la­tor­ne i eks­pe­ri­men­tal­ne tok­si­ko­lo­gi­je, pro­fe­si­onal­nih bo­les­ti kao i osi­gu­ra­li svi po­treb­ni uvje­ti za pri­mje­nu is­tra­ži­va­nja od mo­le­ku­lar­ne ra­zi­ne do uči­na­ka na čo­vje­ka i oko­liš. – Sam Is­tra­ži­vač­ki cen­tar us­pos­ta­vit će se kao sas­tav­ni dio Ins­ti­tu­ta či­ju će okos­ni­cu či­ni­ti znans­tve­ni­ci, znans­tve­ni no­va­ci i struč­ni su­rad­ni­ci. Osim te­melj­nog i pri­mi­je­nje­nog is­tra­ži­va­nja, jed­na od glav­nih dje­lat­nos­ti Cen­tra u sas­ta­vu Ins­ti­tu­ta bit će rad na ra­zvo­ju ino­va­ci­ja s ko­ji­ma će se otvo­ri­ti pros­tor su­rad­nji s gos­po­dar­skim su­bjek­ti­ma – ka­zao je je­dan od glav­nih ini­ci­ja­to­ra za re­ali­za­ci­ju ovog pro­jek­ta, poz­na­ti tok­si­ko­log i ne­ka­daš­nji mi­nis­tar obra­zo­va­nja Ra­do­van Fuc­hs. No­va će se zgra­da, za ko­ju je već osi­gu­ra­na gra­đe­vin­ska do­zvo­la, pros­ti­ra­ti na pet ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra, bit će ure­đe­na i mul­ti­me-

di­jal­na dvo­ra­na, ali i teh­no­lo­ški park u ko­jem će start upo­vi do­bi­ti pri­li­ku ra­zvi­ja­ti pro­jek­te u su­rad­nji sa znans­tve­ni­ci­ma. Po­put ta­ko­zva­ne e-me­di­ci­ne ko­ja se već sa­da ra­zvi­ja i una­pre­đu­je u sa­mom Ins­ti­tu­tu, a ko­ja bi i li­ječ­ni­ci­ma i pa­ci­jen­ti­ma uve­li­ke olak­ša­la rad ili bi ra­di­li na ra­zvo­ju no­vih me­to­da ko­ji­ma bi gra­đa­ni­ma uz pri­mje­nu no­vih teh­no­lo­gi­ja u re­al­nom vre­me­nu bi­lo omo­gu­će­no pra­će­nje kva­li­te­te zra­ka i dru­gih ko­ris­nih pa­ra­me­tra.

Za­do­vo­lje­ni svi uvje­ti

– Zbog svih tih pro­je­ka­ta in­fras­truk­tu­ral­na i pros­tor­na ogra­ni­če­nost pos­ta­la je pre­pre­ka dalj­njem ra­zvo­ju i na­pret­ku Ins­ti­tu­ta, po­se­bi­ce u di­je­lu is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja te ubr­za­va­nja pri­je­no­sa zna­nja pre­ma re­al­nom i obra­zov­nom sek­to­ru – ka­zao je Fuc­hs. Ins­ti­tut no­vim ula­ga­nji­ma ne bi za­ne­ma­rio i po­dru­čja u ko­ji­ma su na tr­ži­štu odav­no pre­poz­na­ti i je­di­ni, ni­ti bi ši­re­njem uki­dao sve do­sa­daš­nje us­lu­ge – po­put odje­la ko­ji se ba­vi te­škim me­ta­li­ma ili odje­la važ­nog ro­di­te­lji­ma - ono­ga ko­ji na te­me­lju uzor­ka vla­si ko­se ot­kri­va ko­ri­šte­nje nar­ko­ti­ka i do go­di­ne da­na una­trag. Da bo­jaz­ni od “po­bje­de” na na­tje­ča­ju za fi­nan­ci­ra­nje kom­plet­ne ob­no­ve Ins­ti­tu­ta za me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja ne bi tre­ba­lo bi­ti, po­t­vr­đu­je i Ra­do­van Fuc­hs. – Osi­gu­ra­li smo svu po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju, za­do­vo­lja­va­mo sve pro­pi­sa­ne uvje­te na­tje­ča­ja i sa­da če­ka­mo re­zul­ta­te. Či­nje­ni­ca jest da je ovaj pro­jekt pre­poz­nat kao bi­tan. Uos­ta­lom iz fon­do­va Eu­rop­ske uni­je fi­nan­ci­ra­la se iz­ra­da glav­nog pro­jek­ta za iz­grad­nju i do­grad­nju Ins­ti­tu­ta za me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja i me­di­ci­nu ra­da i to u iz­no­su od tri mi­li­ju­na ku­na – ka­že Fuc­hs, ko­ji se od­ne­dav­no mo­že po­hva­li­ti i po­čas­nim dok­to­ra­tom ko­ji mu je u svib­nju u New Yor­ku do­di­je­lio Roc­hes­ter Ins­ti­tu­te of Tec­h­no­logy .

ra­di u Ins­ti­tu­tu za me­di­cin­ska is­tra­ži­va­nja, i to 79 is­tra­ži­va­ča znans­tve­ni­ka, od ko­jih 25 znans­tve­nih no­va­ka, 13 struč­nja­ka i 62 pra­te­ćeg osob­lja 154 lju­di

PRI­VAT­NI ALBUM

Ta­ko bi tre­bao iz­gle­da­ti bu­du­ći Ins­ti­tut

IGOR KRALJ/PIXSELL

Tok­si­ko­log Ra­do­van Fuc­hs je­dan je od glav­nih ini­ci­ja­to­ra za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta

Ra­do­van Fuc­hs u svib­nju je od sve­uči­li­šta RIT u New Yor­ku do­bio po­čas­ni dok­to­rat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.