U smrt zbog umo­ra?

U dvi­je pro­met­ne ne­sre­će kod Sla­von­skog Bro­da i No­ve Gra­di­ške po­gi­nu­le su dvi­je oso­be, a šest ih je oz­li­je­đe­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Dok je vo­zio auto­ces­tom kod Bro­da u su­prot­nom smje­ru, 54-go­diš­njak u vo­zi­lu švi­car­skih re­gis­tra­ci­ja za­bio se u vo­zi­lo nje­mač­kih oz­na­ka su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Dvo­je po­gi­nu­lih, če­tve­ro te­ško te još dvo­je lak­še oz­li­je­đe­nih epi­log je cr­ne no­ći na auto­ces­ti A3. U raz­ma­ku od sa­mo šest sa­ti zbi­la su se dva stra­vič­na su­da­ra – kod Sla­von­skog Bro­da i No­ve Gra­di­ške.

Ne­sre­ća i kod Nov­ske

Dok je vo­zio auto­ces­tom kod Bro­da u su­prot­nom i za­bra­nje­nom smje­ru, 54-go­diš­nji hr­vat­ski dr­žav­lja­nin u auto­mo­bi­lu švi­car­ske re­gis­tra­ci­je di­rek­t­no je uda­rio u vo­zi­lo nje­mač­kih oz­na­ka u ko­jem je bila šes­te­ro­čla­na obi­telj iz Tur­ske. Od si­li­ne udar­ca nje­gov je auto­mo­bil od­ba­čen u dru­gi pro­met­ni trak, a na to skr­še­no vo­zi­lo po­tom je na­le­tio i teg­ljač za či­jim je uprav­lja­čem sje­dio 22-go­diš­njak. Zbi­lo se to u po­ne­dje­ljak oko 22 sa­ta. Ži­vot je na mjes­tu iz­gu­bio 54-go­diš­njak, dok je ci­je­la obi­telj iz dru­gog auto­mo­bi­la, ro­di­te­lji i če­tve­ro dje­ce, za­vr­ši­la u bol­ni­ci. Naj­mla­đem su dje­te­tu tek tri i pol go­di­ne. – Maj­ka je u ži­vot­noj opas­nos­ti zbog te­ške oz­lje­de moz­ga. Nje­zi­nu 14-go­diš­njem si­nu od­mah smo ope­ri­ra­li jed­nu, a u uto­rak i dru­gu nat­ko­lje­ni­cu te će u sri­je­du bi­ti spre­man za tran­s­port u Nje­mač­ku – na­vo­di nam dr. Bo­ris Hreč­kov­ski iz brod­ske bol­ni­ce. Te­ško je oz­li­je­đe­no još dvo­je ma­li­ša­na, ali i oni će usko­ro bi­ti tran­s­por­ti­ra­ni u Nje­mač­ku. No­vi su­dar odjek­nuo je sla­von­skom auto­ces­tom kod No­ve Gra­di­ške u če­ti­ri sa­ta iza po­no­ći. – Do ne­sre­će je doš­lo ka­da je 61-go­diš­nji Ma­ke­do­nac, s ko­jim je u auto­mo­bi­lu bio i nje­gov 40-go­diš­nji sin, sus­ti­gao teg­ljač, za či­jim je uprav­lja­čem bio 64-go­diš­njak iz Sr­bi­je te uda­rio u nje­gov straž­nji dio – pri­op­ći­li su iz PU brod­sko-po­sav­ske. Mer­ce­des SUV, ina­če švi­car­ske re­gis­tra­ci­je, za­nio se i uda­rio u sre­diš­nju za­štit­nu ogra­du. Sin je na mjes­tu po­gi­nuo, a nje­gov je otac kri­tič­no. – U in­du­ci­ra­noj je ko­mi, za­do­bio je kon­tu­zi­je plu­ća i kr­va­re­nje u mo­zak. Ži­vot­no je ugro­žen i sta- nje mu je vr­lo ne­iz­vjes­no – ka­zao nam je dr. Jo­sip Ko­lod­zi­ej iz no­vo­gra­di­ške bol­ni­ce. Is­tog ju­tra na nje­go­vu ki­rur­škom sto­lu za­vr­ši­la je i 33-go­diš­nja­ki­nja, te­ško oz­li­je­đe­na u ne­sre­ći na “sta­roj ces­ti” kod Nov­ske. I nje­zi­no je sta­nje, ka­že, kri­tič­no, s kr­va­re­njem u mo­zak i kon­tu­zi­ja­ma plu­ća. Na auto­ces­ti A3 tra­ge­di­je ni­su ri­jet­kost. No ta je di­oni­ca, is­ti­ču u HAK-u, “vi­so­ke kva­li­te­te”.

Sa­vje­ti vo­za­či­ma

– Mo­že­mo na­ga­đa­ti o raz­lo­zi­ma tak­vih ne­sre­ća jer zbog umo­ra, pa­da kon­cen­tra­ci­je i ne­pri­la­go­đe­ne br­zi­ne čes­to do­la­zi do pro­met­nih ne­sre­ća. Na njih, osim ces­tov­ne in­fras­truk­tu­re i vo­za­ča, utje­če i teh­nič­ka is­prav­nost vo­zi­la – ka­že Alan Voj­vo­dić iz HAK-a. Što se ti­če vož­nje u su­prot­nom smje­ru, ona se, do­da­je, “do­ga­đa, na­ža­lost, vi­še pu­ta tjed­no, ne­kad vi­še, ne­kad ma­nje”. – Uvi­jek sa­vje­tu­je­mo vo­za­či­ma da pri­la­go­đa­va­ju svo­ju vož­nju uvje­ti­ma na ces­ta­ma, ne pu­tu­ju umor­ni, od­ma­ra­ju se ti­je­kom du­žih pu­to­va­nja ba­rem sva­ka dva sa­ta – ka­že Voj­vo­dić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.