Ra­do­vi u Se­sve­ta­ma i na Sve­tom Du­hu

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Uli­ca Sve­ti Duh za­tvo­re­na je za pro­met do 14. ko­lo­vo­za. Zbog ure­đe­nja kol­ni­ka na di­je­lu od uli­ce Du­nje­vac do uli­ce Bi­je­nik vo­zi se obi­laz­nim prav­ci­ma pre­ko Mi­ku­li­ća, Fra­ter­š­či­ce, Čr­no­mer­ca i Kr­če­li­će­ve, a raz­dvo­je­na je i ZET-ova li­ni­ja 128 ko­ja će idu­ća dva tjed­na vo­zi­ti na dvi­je re­la­ci­je. Pr­va će po­ve­zi­va­ti Čr­no­me­rec i Sve­ti Duh, a dru­ga Bi­je­nik i Luk­šić. – Is­fre­zat će­mo sta­ri asfalt, za­mi­je­ni­ti ka­nal­ske pok­lop­ce i sliv­nič­ke re­šet­ke, ugra­di­ti dva slo­ja no­vog asfal­ta te is­cr­ta­ti ho­ri­zon­tal­nu sig­na­li­za­ci­ju – objas­nio je teh­nič­ki di­rek­tor Za­gre­bač­kih ces­ta Jo­sip Tur­ko­vić na ju­če­raš­njem otvo­re­nju ra­do­va te za­mo­lio gra­đa­ne za ra­zu­mi­je­va­nje. Strp­lje­nja mo­ra­ju ima­ti i sta­nov­ni­ci Se­sve­ta gdje da­nas po­či­nje re­kons­truk­ci­ja ras­križ­ja Du­go­sel­ske i uli­ce Be­de­ma lju­ba­vi ko­ji­ma se ne­će mo­ći vo­zi­ti do 2. ruj­na, a obi­laz­ni prav­ci su pre­ko čvo­ro­va Kra­lje­več­ki No­va­ki, Iva­nja Re­ka i Ru­gvi­ca. I auto­bu­si 269 od Bo­ron­ga­ja do Se­svet­skog Kra­ljev­ca vo­zit će no­vom tra­som pre­ko Cer­ske uli­ce, Uli­ce Dra­gu­ti­na Do­mja­ni­ća te Škol­ske uli­ce. (sl)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.