U par­ko­ve za pse pos­ta­vi­li auto­mat­ske po­ji­li­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ka­ko bi kuć­ni lju­bim­ci lak­še pod­no­si­li vru­ći­ne, u par­ko­vi­ma za pse u Iva­nić-Gra­du (toč­ni­je na Ze­le­nja­ku i Že­ra­vin­cu) pos­tav­lje­ne su dvi­je auto­mat­ske po­ji­li­ce. Po­ji­li­ce su iz­ra­đe­ne od vi­so­ko kva­li­tet­nog inok­sa te su spo­je­ne na grad­ski vo­do­vod ka­ko bi uvi­jek bi­le pu­ne vo­de. (pb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.