Trump se okru­žio voj­ni­ci­ma – sa­mo još nji­ma vje­ru­je

U Bi­je­loj ku­ći od ka­ra­ta sva­kod­nev­no ski­da gla­ve lju­di­ma ko­je je sam iz­a­brao

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ime­no­va­njem Joh­na F. Kel­lyja umjes­to Re­in­cea Pri­ebu­sa na mjes­to še­fa Za­pad­nog kri­la, Do­nald Trump po­ka­zao je ka­ko vi­še ci­je­ni zas­lu­ge od po­li­tič­kih vje­šti­na. Jed­na­ko kao što je to u voj­s­ci. Pa se okru­žio voj­ni­ci­ma. Do­is­ta, tre­nu­tač­no po­pis naj­u­žih su­rad­ni­ka Do­nal­da Trum­pa iz­gle­da go­to­vo kao voj­na hun­ta. Na­gla­ša­va­mo tre­nut­no, s ob­zi­rom na to da je na­vi­ka ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka u po­s­ljed­nje vri­je­me da ski­da gla­ve naj­bli­žim su­rad­ni­ci­ma u ma­ni­ri Fran­ka Un­derwo­oda u Ku­ći od ka­ra­ta.

Broj mi­gra­na­ta sre­zao 70%

Mi­nis­tar obra­ne James Mat­tis ge­ne­ral je ma­ri­na­ca s če­ti­ri zvjez­di­ce, 26. je čo­vjek na tom po­lo­ža­ju, tri je go­di­ne bio u mi­ro­vi­ni u ko­ju je oti­šao s po­lo­ža­ja še­fa ge­ne­ral­šta­ba. Za­nim­lji­vo, jer za­kon­ska je oba­ve­za da kod čas­ni­ka mo­ra pos­to­ja­ti vre­men­ska raz­li­ka od se­dam go­di­na od za­vr­šet­ka voj­ne služ­be do stu­pa­nja na duž­nost mi­nis­tra obra­ne. Ge­ne­ral-pu­kov­nik Her­bert Raymond McMas­ter Trum­pov je sa­vjet­nik za na­ci­onal­nu si­gur­nost. Na ovo je mjes­to do­šao na­kon što je s nje­ga smi­je­njen još je­dan ge­ne­ral-pu­kov­nik. Mic­ha­el T. Flynn bio je Trum­pov sa­vjet­nik tek 24 da­na iz­gu­biv­ši mjes­to na­kon što je ot­kri­ve­no ka­ko je ot­kri­vao ma­lo vi­še no što je tre­ba­lo ru­skom am­ba­sa­do­ru u Wa­shin­g­to­nu, Ser­ge­ju Ki­s­lja­ku, za što je, na­vod­no, čak uzeo i no­vac. U McMas­te­ra Trump mo­že ima­ti ma­lo sum­nje na­kon što ga je jav­no bra­nio od op­tuž­bi ka­ko je i sam ot­kri­vao po­vjer­lji­ve po­dat­ke Ru­si­ma za jed­nog sas­tan­ka. – Bio sam u so­bi i ta­ko ne­što ni­je se do­go­di­lo, iz­vješ­će je laž­no – bez kr­z­ma­nja je iz­ja­vio McMas­ter prak­tič­no pre­uzev­ši ulo­gu Trum­po­va glas­no­go­vor­ni­ka sre­di­nom svib­nja ka­da je vi­jest o na­vod­nom skan­da­lu obja­vio The Wa­shin­g­ton Post. O Joh­nu Fran­ci­su Kel­lyju po­naj­vi­še se pi­sa­lo ovih da­na. Ta­ko­đer umi­rov­lje­ni ge­ne­ral ma­ri­na­ca s če­ti­ri zvjez­di­ce ka­ri­je­ru je u Trum­po­voj ad­mi­nis­tra­ci­ji po­čeo na mjes­tu mi­nis­tra do­mo­vin­ske si­gur­nos­ti gdje se za- dr­žao šest mje­se­ci, naj­kra­će ot­ka­ko to mjes­to pos­to­ji, ali do­volj­no da znat­no za­oš­tri kon­tro­lu na gra­ni­ci s Mek­si­kom te sma­nji pri­ljev emi­gra­na­ta na ame­rič­ko tlo za 70 pos­to. Za Oba­mi­ne ad­mi­nis­tra­ci­je bio je za­po­vjed­ni­kom ame­rič­ke Juž­ne ko­man­de gdje je uglav­nom sta­jao u opo­zi­ci­ji za­mis­li­ma ta­daš­njeg ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka, po­go­to­vo ka­da je u pi­ta­nju bi­lo za­tva­ra­nje Gu­an­ta­na­ma. Ta­ko­đer, ri­ječ je o naj­vi­še ran­gi­ra­nom ame­rič­kom čas­ni­ku ko­ji je u ra­tu iz­gu­bio di­je­te, sin Robert mu je po­gi­nuo 2010. u ma­rin­ci­ma za bor­bi u Af­ga­nis­ta­nu. U po­ne­dje­ljak je pos­tao še­fom osob­lja Bi­je­le ku­će.

Au­to­ri­tet u ka­osu

U toj ogor­če­noj bit­ki za po­zi­ci­je naj­pri­je je An­t­hony Sca­ra­muc­ci, ta­ko­đer krat­ko­traj­ni di­rek­tor ko­mu­ni­ka­ci­ja, us­pio iz igre iz­ba­ci­ti Pri­ebu­sa, a sa­mo da bi nje­mu is­to to na­pra­vio Kel­ly na­me­ću­ći na taj na­čin au­to­ri­tet u ka­osu ko­ji u Bi­je­loj ku­ći od ka­ra­ta vla­da ot­ka­ko su nju sje­li Do­nald i Me­la­nia. Je­di­no što sa­da Trump mo­ra pro­na­ći adek­vat­na Kel­lyje­va na­s­ljed­ni­ka. I još se je­dan ge­ne­ral s če­ti­ri zvjez­di­ce, Jo­seph F. Dun­ford či­ni vr­lo si­gur­nim na mjes­tu

Trump po­ka­zu­je ka­ko vi­še ci­je­ni zas­lu­ge od po­li­tič­kih vje­šti­na, jed­na­ko kao i u voj­s­ci

še­fa zdru­že­nog sto­že­ra. Na to ga je mjes­to pos­ta­vio Ba­rack Oba­ma 2015. go­di­ne, a ne­dav­no ga po­t­vr­dio i Do­nald Trump. Dun­ford se ni­je pro­ti­vio Trum­po­voj od­lu­ci o iz­ba­ci­va­nju iz voj­ske tran­srod­nih oso­ba. Ima tu još voj­ni­ka. Ne­ka­daš­nji šef Blac­kwa­te­ra i biv­ši čas­nik Navy Se­alo­va, Erik Prin­ce na­vo­di se kao Trum­pov pred­stav­nik u na­vod­nim raz­go­vo­ri­ma o us­pos­tav­lja­nju ka­na­la za ne­for­mal­ni kon­takt iz­me­đu Trum­pa i Pu­ti­na na Sej­še­li­ma. Pre­ko Trum­po­va glav­nog stra­te­ga po­ku­šao je pro­gu­ra­ti plan pre­ma ko­jem bi Af­ga­nis­tan pos­tao va­zal­skom dr­ža­vom ko­jom bi uprav­lja­le pri­vat­ne voj­ske. Pre­vi­še i za Trum­pa. Jef­frey D. Gor­don ne­ka­daš­nji je mor­na­rič­ki čas­nik, du­go­go­diš­nji glas­no­go­vor­nik Pen­ta­go­na. Bio je Trum­pov sa­vjet­nik u kam­pa­nji a upra­vo je on iz­lo­bi­rao mek­šu re­pu­bli­kan­sku re­zo­lu­ci­ju ve­za­nu za dos­ta­vu oruž­ja sna­ga­ma ukra­jin­ske vla­de. Voj­ska, voj­ska, voj­ska.

Do­nald Trump po­ve­ćao je pro­ra­čun za voj­sku 11,5 pos­to, od­nos­no za čak 68 mi­li­jar­di do­la­ra

Ge­ne­ral Mat­tis (kraj­nje li­je­vo go­re) mi­nis­tar je obra­ne, ge­ne­ral McMas­ter (li­je­vo) sa­vjet­nik je za na­ci­onal­nu si­gur­nost, ge­ne­ral Kel­ly no­vi je šef Za­pad­nog kri­la, ge­ne­ral Dun­ford šef je glav­nog sto­že­ra

Trum­po­vi voj­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.