Kim mo­že ra­ke­ti­ra­ti ve­ći­nu te­ri­to­ri­ja SAD-a

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Naj­no­vi­ji test in­ter­kon­ti­nen­tal­ne ba­lis­tič­ke ra­ke­te (ICBM) u Sje­ver­noj Ko­re­ji po­ka­zu­je da je Pyon­gyang sa­da u sta­nju do­se­ći ve­ći­nu kon­ti­nen­tal­nih po­dru­čja SAD-a, pri­op­ći­li su u ame­rič­ki duž­nos­ni­ci. Dvo­ji­ca ame­rič­kih oba­vje­štaj­nih duž­nos­ni­ka, go­vo­re­ći Re­uter­su pod uvje­tom ano­nim­nos­ti, iz­ja­vi­li su da Kim že­li ra­zvi­ti nuk­le­ar­nu ra­ke­tu ka­ko bi spri­je­čio bi­lo ka­kav na­pad na svo­ju zem­lju i ste­kao me­đu­na­rod­ni le­gi­ti­mi­tet, a ne zbog na­pa­da na SAD ili nje­go­ve sa­vez­ni­ke za ko­ji zna da bi bio su­ici­da­lan.

REUTERS

Čel­nik Sje­ver­ne Ko­re­je Kim Jong-un nad­zi­rao je po­noć­no pu­šta­nje ba­lis­tič­ke ra­ke­te i na­zvao ga “stro­gim upo­zo­re­njem” SAD-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.