Za naj­te­že di­ja­be­ti­ča­re bo­lji smje­štaj

Ure­đe­nje je do­pri­nos kva­li­te­ti li­je­če­nja pa­ci­je­na­ta-še­će­ra­ša

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net ZAGREB

Kom­plet­ni ra­do­vi u so­bi i ku­pa­oni­ci na Kli­nič­kom odje­lu Kli­ni­ke za di­ja­be­tes tre­ba­li bi bi­ti go­to­vi po­čet­kom idu­ćeg tjed­na Sve su sa­ni­ta­ri­je iz­va­đe­ne, pro­mi­je­nje­ne ins­ta­la­ci­je, odvo­di i do­vo­di te je u ti­je­ku pos­tav­lja­nje plo­či­ca u ku­pa­oni­ci so­be na Kli­nič­kom odje­lu Sve­uči­liš­ne kli­ni­ke za di­ja­be­tes, en­do­kri­no­lo­gi­ju i bo­les­ti me­ta­bo­liz­ma Vuk Vr­ho­vac - tre­nu­tač­ni je to re­zul­tat ra­do­va pro­jek­ta Or­di­na­ci­ja iz baj­ke. Ure­đe­nje so­be za oso­be s te­žim obo­lje­nji­ma u ovoj Kli­ni­ci po­s­ljed­nja je ak­ci­ja spo­me­nu­to­ga pro­jek­ta u ko­je­mu su part­ne­ri HEP i Uniqa osi­gu­ra­nje. Or­di­na­ci­ja iz baj­ke do­sad je do­ni­je­la niz vri­jed­nih pro­je­ka­ta, a ovo ure­đe­nje na Vuk Vr­hov­cu re­zul­ti­rat će još jed­nim i omo­gu­ći­ti bo­lje uvje­te li­je­če­nja pa­ci­jen­ti­ma kao i kva­li­tet­ni­je uvje­te ra­da za­pos­le­ni­ci­ma. Pre­ma pla­nu na­kon pos­tav­lja­nja plo­či­ca ko­je je u ti­je­ku sli­je­di mon­ta­ža kna­ufa na stro­pu ku­pa­oni­ce i ula­za u bo­les­nič­ku so­bu i is­to­vre­me­no pos­tav­lja­nje hi­dro­izo­la­ci­je. Po­tom će se pos­ta­vi­ti no­ve sa­ni­ta­ri­je u ku­pa­oni­ci, oli­či­ti so­ba, pro­mi­je­ni­ti svje­tilj­ke i po­je­di­ni de­ta­lji te bi kom­plet­ni ra­do­vi i ure­đe­nje tre­ba­li bi­ti do­vr­še­se ni po­čet­kom idu­će­ga tjed­na. Uvi­jek va­lja po­no­vi­ti ka­ko je ova Kli­ni­ka re­fe­rent­ni cen­tar u ko­ji do­la­ze pa­ci­jen­ti svih do­bi i iz ci­je­le zem­lje, a na Kli­nič­kom odje­lu zbri­nja­va­ju en­do­kri­no­lo­ški po­naj­pri­je di­ja­be­to­lo­ški pa­ci­jen­ti. Na Kli­nič­kom odje­lu go­diš­nje se li­je­či 1500 pa­ci­je­na­ta dok, ka­ko nam je ra­ni­je rek­la pred­stoj­ni­ca Kli­ni­ke prof. dr. Lea Smir­čić-Duv­njak, kroz ci­je­lu bol­ni­cu pro­đe 80 ti­su­ća bo­les­ni­ka. Odjel gdje je u ti­je­ku ure­đe­nje za­hva­lju­ju­ći ovoj ak­ci­ji naj­češ­će zbri­nja­va one ko­ji­ma je doš­lo do po­gor­ša­nja kom­pli­ka­ci­ja še­ćer­ne bo­les­ti i ko­ji­ma se mo­ra po­mo­ći upra­vo u ovoj bol­ni­ci. Od še­ćer­ne bo­les­ti, pro­cje­nju­je se, u Hr­vat­skoj bo­lu­je sva­ka de­se­ta oso­ba te broj obo­lje­lih po­se­bi­ce po­s­ljed­njih go­di­na je u po­ras­tu. Tim vi­še je do­pri­nos kva­li­te­ti li­je­če­nja ovih pa­ci­je­na­ta važ­ni­ji.

Ova­mo do­la­ze bo­les­ni­ci svih do­bi iz ci­je­le zem­lje pa će im do­bro do­ći ob­nov­ljen pros­tor

ŽARKO BAŠIĆ/ PIXSELL

Tre­nu­tač­no sta­nje Uz kom­plet­nu ob­no­vu ku­pa­oni­ce, u ti­je­ku je i ure­đe­nje bo­les­nič­ke so­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.