Uhi­će­ni opo­zi­cij­ski li­de­ri

SAD blo­ki­rao imo­vi­nu “pred­sjed­ni­ka dik­ta­to­ra” Ni­co­la­sa Ma­du­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sud­bi­na Le­opol­da Lo­pe­za i An­to­ni­ja Led­ze­me ko­ji su usred no­ći iz kuć­nog pri­tvo­ra odve­de­ni u voj­ni za­tvor Ra­mo Ver­de još ni­je poz­na­ta Dva da­na na­kon kon­tro­verz­nih iz­bo­ra za us­ta­vo­tvor­nu skup­šti­nu, ko­ji­ma ve­ne­zu­elan­ski pred­sjed­nik Ni­co­las Ma­du­ro nas­to­ji pro­gu­ra­ti us­tav­ne pro­mje­ne ko­ji­ma se pro­ti­ve mno­gi sta­nov­ni­ci, voj­na oba­vje­štaj­na služ­ba Se­bin uhi­ti­la je dvo­ji­cu li­de­ra opo­zi­ci­je. Usred no­ći Le­opol­do Lo­pez i An­to­nio Led­ze­ma odve­de­ni su u voj­ni za­tvor Ra­mo Ver­de.

Sla­li vi­de­opo­ru­ke

Lo­pez i Led­ze­ma već su tri go­di­ne bi­li u kuć­nom pri­tvo­ru pod op­tuž­bom da su po­ti­ca­li na­si­lje ti­je­kom pro­tuv­la­di­nih pro­s­vje­da 2014. Ova uhi­će­nja do­li­la su ulje na va­tru i do­dat­no raz­buk­ta­la su­ko­be pro­s­vjed­ni­ka i po­li­ci­je na uli­ca­ma Ca­ra­ca­sa. Od ne­dje­lje i iz­bo­ra za us­ta­vo­tvor­nu skup­šti­nu, ko­ji su Ma­du­ru omo­gu­ći­li go­to­vo ap­so­lut­nu vlast u Ve­ne­zu­eli, u su­ko­bi­ma je po­gi­nu­lo vi­še od dva­de­set oso­ba, a uli­ce glav­nog gra­da pre­tvo­re­ne su u boj­no po­lje. Ni Lo­pez ni Led­ze­ma ni­su ak­tiv­no su­dje­lo­va­li u de­mons­tra­ci­ja­ma ko­je po­tre­sa­ju Ve­ne­zu­elu već če­ti­ri mje­se­ca jer su bi­li pod stal­nom pa­skom ču­va­ra, no ne­pres­ta­no su pu­tem druš­tve­nih mre­ža sla­li vi­de­opo­ru­ke u ko­ji­ma su po­zi­va­li Ve­ne­zu­elan­ce na bor­bu pro­tiv Ma­du­ro­va re­ži­ma. – Moj je otac odve­den usred no­ći, u pi­dža­mi. Na­hru­pi­li su u ku­ću, iz­vuk­li ga iz kre­ve­ta i odve­li. Tek smo ne­ko­li­ko sa­ti kas­ni­je doz­na­li da je u voj­nom za­tvo­ru – obja­vi­la je Led­ze­mi­na kći.

“Vi ste Ku-Klux-Klan”

Si­lu ko­ju pro­vo­di re­žim Ni­co­la­sa Ma­du­ra, pos­tup­ke po­li­ci­je i oba­vje­štaj­nih služ­bi osu­đu­je ci­je­la me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca. Su­sjed­ne zem­lje La­tin­ske Ame­ri­ke osu­di­le su Ma­du­ra i nje­gov po­ku­šaj uvo­đe­nja ap­so­lut­ne dik­ta­tu­re, baš kao i EU. SAD po­du­zi­ma ne­što kon­kret­ni­je mje­re pa su pro­tiv pred­sjed­ni­ka Ma­du­ra, “dik­ta­to­ra ko­ji ne po­štu­je vo­lju na­ro­da”, uve­de­ne sank­ci­je, a sva mu je imo­vi­na u SAD-u blo­ki­ra­na. – Po­no­san sam na ove sank­ci­je, Mr. im­pe­ra­tor Do­nald Trump. U SAD-u mo­že­te pos­ta­ti pred­sjed­nik ia­ko ste do­bi­li tri mi­li­ju­na gla­so­va ma­nje od pro­tu­kan­di­da­ta. Kak­va straš­na de­mo­kra­ci­ja – po­ru­čio je Trum­pu Ma­du­ro, uz ova­ci­je ti­su­ća svo­jih pris­ta­ša. Ka­zao je Ma­du­ro da Trump “pre­zi­re so­ci­ja­lis­tič­ku Ve­ne­zu­elu”. – Pro­tiv sam sje­ver­no­ame­rič­kog im­pe­ri­ja­liz­ma, ko­lo­ni­ja­liz­ma, ra­siz­ma. Pro­tiv sam Ku-Klux-Kla­na ko­ji uprav­lja Bi­je­lom ku­ćom – za­klju­čio je Ma­du­ro.

Ti­su­će lju­di u Ca­ra­ca­su tra­že os­lo­ba­đa­nje Lo­pe­za i Led­ze­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.