U Špa­njol­sku ile­gal­no uš­la 73 mi­gran­ta iz Afri­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Dvos­tru­ka bod­lji­ka­va ži­ca du­ga 8 ki­lo­me­ta­ra, ko­ja je 2005. po­vi­še­na s 3 na 6 me­ta­ra di­je­li špa­njol­ske en­k­la­ve od Ma­ro­ka Oko 200 oso­ba ju­čer je po­ku­ša­lo pro­bi­ti ži­ča­nu ogra­du na gra­ni­ci iz­me­đu Ma­ro­ka i Špa­njol­ske, a 73 mi­gra­na­ta iz Afri­ke uš­lo je u Ce­utu, obja­vi­la je pre­fek­tu­ra te špa­njol­ske en­k­la­ve. Lak­še je oz­li­je­đe­no 15 mi­gra­na­ta i 3 po­li­caj­ca. Afrič­ki mi­gan­ti re­dov­no po­ša­va­ju pro­dri­je­ti u Ce­utu i Me­lil­lu, dru­gu špa­njol­sku en­k­la­vu na ma­ro­kan­skom te­ri­to­ri­ju. U ve­lja­či je njih 850 us­pje­lo pri­je­ći u Ce­utu, pre­ko dvos­tru­ke ogra­de od bod­lji­ka­ve ži­ce du­ge 8 ki­lo­me­ta­ra, ko­ja je 2005. po­vi­še­na s 3 na 6 me­ta­ra. Mel­li­la i Ce­uta su je­di­ne dvi­je kop­ne­ne gra­ni­ce iz­me­đu Afri­ke i Eu­rop­ske uni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.