Tra­že se be­ra­či du­ha­na, gro­žđa, pas­ti­ri, ali i far­me­ri za Ir­sku

Tvrt­ke i OPG-i sve te­že na­la­ze se­zon­ce i rad­ni­ke za stal­no

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Mi­ros­lav Ku­sku­no­vić mi­ros­lav.ku­sku­no­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ve­ći­na po­ljo­pri­vre­de skon­cen­tri­ra­na je u Sla­vo­ni­ji i Ba­ra­nji odak­le lju­di od­la­ze na rad u ino­zem­s­tvo ili se­zon­ski na Ja­dran Stra­ni­ce Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje po­s­ljed­njih su tje­da­na pre­plav­lje­ne ogla­si­ma za rad u po­ljo­pri­vre­di. Pos­lo­dav­ci – ma­hom tvrt­ke ili obr­ti, ali i OPG-i tra­že se­zon­ske, ali i stal­ne rad­ni­ke za ber­bu du­ha­na, gro­žđa, ja­bu­ka, aro­ni­je, pas­ti­re za ču­va­nje sto­ke, a vr­lo za­nim­ljiv je i oglas za rad na far­mi muz­nih kra­va u Ir­skoj, na neo­dre­đe­no vri­je­me, uz pla­ćen smje­štaj i bru­to sat­ni­cu od 10 eura. Ve­li­ki de­fi­cit rad­ne sna­ge u po­ljo­pri­vre­di pos­ta­je sve iz­ra­že­ni­ji jer je ve­ći­na po­ljo­pri­vre­de skon­cen­tri­ra­na u Sla­vo­ni­ji i Ba­ra­nji odak­le se ma­sov­no od­la­zi na rad na Ja­dran ili u ino­zem­s­tvo.

Tjed­no 400 eura i be­ne­fi­ci­je

Mla­den Šol­čić, je­dan od naj­ve­ćih hr­vat­skih mlje­ka­ra na na­še pi­ta­nje je li mo­žda iz­ne­na­đen što se tra­že rad­ni­ci na far­mi muz­nih kra­va u Ir­skoj, od­go­va­ra ka­ko sve vi­še mlje­ka­ra za­tva­ra far­me i od­la­ze u ino­zem­s­tvo, po­naj­vi­še Nje­mač­ku i Ir­sku. Pro­past hr­vat­sko­ga mlje­kar­stva na­tje­rao je mlje­ka­re, ko­ji su pre­za­du­že­ni i ni­su us­pje­li uz ni­sku ot­kup­nu ci­je­nu mli­je­ka pre­ži­vje­ti, ras­pro­da­li su svo­ja sta­da i otiš­li tr­bu­hom za kru­hom. Ne­ki su otiš­li do Nje­mač­ke, Aus­tri­je, a hra­bri­ji i mla­đi od­la­ze, kao što vi­di­te, i u Ir­sku – ka­že Mla­den Šol­čić. – Već tri go­di­ne tra­žim pre­ko Za­vo­da za za­poš­lja­va­nje rad­ni­ka na far­mi i nu­dim pri­ja­vu i pla­ću od 5000 ku­na, ali ne mo­gu ni­ko­ga na­ći – ja­da se Šol­čić, ko­ji je, ka­že, po­čeo raz­miš­lja­ti da pro­da sto­ku i na­pus­tim mlje­kar­stvo. Oglas za rad u Ir­skoj na far­mi muz­nih kra­va po­jav­lju­je se još od proš­le go­di­ne. Na web stra­ni­ci www.ra­du­ir­skoj.com pro­naš­li smo in­for­ma­ci­je: “Uz mo­guć­nost smje­šta­ja na far­mi i sat­ni­cu od 48 sa­ti tjed­no nu­di se tjed­na ne­to za­ra­du od go­to­vo 400 eura, ugo­vor na go­di­nu da­na i niz be­ne­fi­ci­ja, od pla­će­nog go­diš­njeg od­mo­ra do pla­će­nog bo­lo­va­nja, do­pun­skog zdrav­s­tve­nog i mi­ro­vin­skog. Pred­nost ima­ju kan­di­da­ti s is­kus­tvom – naj­vi­še se vred­nu­je ono na in­dus­trij­skim mli­ječ­nim far­ma­ma, s na­gla­skom na ru­ko­va­nje stroj­nim mu­zi­li­ca­ma i uprav­lja­nje trak­to­rom”, sto­ji na stra­ni­ci.

Jav­lja­ju se stran­ci

Ma­ri­ja Še­re­met, vlas­ni­ca tvrt­ke Aro­nia uži­vo, ka­že ka­ko se na nji­hov oglas ja­vi­lo oko 20 lju­di, no tek dvo­je-tro­je je oz­bilj­no za­in­te­re­si­ra­no. – Ra­di se o ruč­noj ber­bi aro­ni­je ko­ja kre­će od sre­di­ne ko­lo­vo­za, a pla­ća­mo tri ku­ne po ki­lo­gra­mu. Ne­ki rad­ni­ci us­pi­ju dnev­no ubra­ti i do 100 ki­lo­gra­ma, a pro­sjek je od 80 do 100 kg pa se dnev­no mo­že za­ra­di­ti i do 300 ku­na. Po­ku­ša­va­mo s rad­ni­ci­ma stvo­ri­ti ljud­ski od­nos, jer je sve te­že pro­na­ći one do­bre. Zna­mo da je te­ško bi­ti na sun­cu, ali je do­bro što se aro­ni­ja be­re sje­de­ći pa je to ma­lo lak­še – ka­že Ma­ri­ja Še­re­met. Nje­zi­ni rad­ni­ci na stroj­noj ber­bi aro­ni­je do­bi­va­ju dnev­no 200 ku­na, a svi se­zon­ci ko­ris­te ku­po­ne za se­zon­sko za­poš­lja­va­nje. Pro­izvo­đač češ­nja­ka iz Ila­če Ma­ri­jan Ba­lić ta­ko­đer tra­ži de­set rad­ni­ka, a ka­že ka­ko su sat­ni­ce kod nje­ga ipak ne­što ni­že. – Ja­vi­lo mi se ne­ko­li­ko lju­di, a oglas da­jem i na ra­di­os­ta­ni­ca­ma. Pos­to­ji in­te­res rad­ni­ka iz Sr­bi­je, ko­ji bi doš­li, ali je na­ža­lost ne­mo­gu­će do­bi­ti rad­nu do­zvo­lu za njih i to bi tre­ba­lo li­be­ra­li­zi­ra­ti – ka­že ovaj mla­di po­ljo­pri­vred­nik iz Ila­če.

Pro­izvo­đač češ­nja­ka iz Ila­če Ma­ri­jan Ba­lić ta­ko­đer tra­ži 10 rad­ni­ka. Pos­to­ji in­te­res rad­ni­ka iz Sr­bi­je, ka­že, ali je ne­mo­gu­će do­bi­ti rad­nu do­zvo­lu za njih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.