Uber do kra­ja go­di­ne že­li ući u dos­ta­vu hra­ne u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ber­nard Ive­zić/PD ber­nard.ive­zic@pos­lov­ni.hr KRAKOV

Na­kon pri­je­vo­za na zah­tjev kop­nom i mo­rem ot­kri­li su no­vu ni­šu u Hr­vat­skoj. UberEATS do­la­zi k na­ma u Ru­munj­sku i Ukra­ji­nu Na­kon što je ušao na tr­ži­šte pri­je­vo­za na zah­tjev auto­mo­bi­li­ma i bro­do­vi­ma, Uber u Hr­vat­skoj is­tra­žu­je i ka­ko ući na tr­ži­šte dos­ta­ve hra­ne, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik. Tvrt­ka već nu­di tu us­lu­gu u Polj­skoj, a di­rek­tor UberEATS-a za to tr­ži­šte, Kr­zy­s­ztof Ra­do­szew­ski, ot­krio nam je da is­pi­tu­ju mo­guć­nos­ti ši­re­nja u sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi. – Tri su nam tr­ži­šta pr­va u fo­ku­su za UberEATS, a to su Hr­vat­ska, Ru­munj­ska i Ukra­ji­na – ka­že Ra­do­szew­ski. Do­da­je da od­lu­ka o ši­re­nju još ni­je do­ne­se­na. No, nes­luž­be­no doz­na­je­mo da im je plan ba­rem jed­no od tri tr­ži­šta otvo­ri­ti do kra­ja go­di­ne. Što­vi­še, lo­kal­no su za tu us­lu­gu, na­vod­no, naj­vi­še za­in­te­re­si­ra­ni upra­vo u Ube­ru u Hr­vat­skoj. No­va us­lu­ga, iz fi­nan­cij­skog iz­vješ­ća tvrt­ke dos­tup­nog na Fi­ni, zna­čaj­no bi po­di­gla pro­fi­ta­bil­nost Ube­ra u Hr­vat­skoj. Na­ime, pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne, hr­vat­ska ope­ra­ci­ja Ube­ra zva­na Uber Cro­atia la­ni je, i to u pr­voj go­di­ni pos­lo­va­nja, bila pro­fi­ta­bil­na. Ne­to do­bit iz­no­si­la je 232,7 ti­su­ća ku­na. I dok Uber za vož­nje uzi­ma pro­vi­zi­ju u pra­vi­lu iz­me­đu 20 i 25 pos­to, UberEATS na­pla­ću­je još vi­šu pro­vi­zi­ju, od 30 pos­to. Pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne, tvrt­ka Uber Cro­atia je la­ni ima­la pri­hod od 4,2 mi­li­ju­na ku­na. Ri­ječ je o pri­ho­du ko­ji je lo­kal­noj tvrt­ki os­tao na­kon što je ma­tič­ni Uber na­pla­tio ko­ri­šte­nje apli­ka­ci­je, po­rez i is­pla­tio vo­za­če. Ia­ko su, prav­no gle­da­no, Uber i UberEATS dio is­te tvrt­ke, ma­ti­ce Uber Tec­h­no­lo­gi­es, Ra­do­szew­ski tvr­di da je UberEATS za­se­ban biz­nis ko­ji ras­te na pos­to­je­ćoj ba­zi ko­ju je Uber iz­gra­dio. Otud i plan da se na­kon Polj­ske ši­ri u tri is­toč­ne dr­ža­ve, gdje biz­nis ras­te. Za res­to­ra­ne u Hr­vat­skoj Ra­do­szew­ski vi­di dos­ta pros­to­ra da bo­lje is­ko­ris­te ljet­ne na­va­le tu­ris­ta, ali i da ot­kri­ju no­ve pri­li­ke u pro­da­ji go­to­ve hra­ne oni­ma ko­ji ina­če ne idu u res­to­ra­ne jer ih sma­tra­ju sku­pi­ma. Ka­že da su u Var­ša­vi u šest mje­se­ci broj res­to­ra­na s ko­ji­ma su­ra­đu­ju po­ve­ća­li sa 130 na 400. UberEATS dos­tu­pan je u sto gra­do­va. Pre­ko nje­ga svo­je us­lu­ge nu­di 60 ti­su­ća res­to­ra­na, a dos­ta­vu ra­de u pro­sje­ku is­pod 33 mi­nu­te.

UberEATS u 100 gra­do­va ra­di s 60.000 res­to­ra­na, a dos­tav­lja­ju za ma­nje od 33 mi­nu­te

Kr­zy­s­ztof Ra­do­szew­ski ka­že da je te­melj nji­ho­va biz­ni­sa za­pra­vo una­pre­đi­va­nje ra­da res­to­ra­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.