Ku­mrov­ča­ni u Ba­kru nu­di­li svo­ju la­van­du

Tu­ris­ti ne pra­ve raz­li­ku je li la­van­da s kon­ti­nen­ta ili mo­ra jer njih za­ni­ma sa­mo kva­li­te­tan pro­izvod, po­ru­či­la je Tea Lo­vrić

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - BROJ­NI KVALITETNI PROIZVODI Dar­ko Bi­čak BAKAR

Kre­nu­li smo svat­ko po je­dan hek­tar, a da­nas ima­mo vi­še od 11 hek­ta­ra pod ko­nop­ljom, ka­žu su­sje­di iz Čaz­me Ivan Vr­lac i Sla­đan Li­po­vec Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-ova „Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska“, ko­ji se odr­ža­va u or­ga­ni­za­ci­ji Ve­čer­njeg lis­ta, Pos­lov­nog dnev­ni­ka i 24 sa­ta, oku­pio je pro­tek­log vi­ken­da u Ba­kru 20-ak po­du­zet­ni­ka ko­ji su se pred­sta­vi­li Ba­kra­ni­ma i nji­ho­vim gos­ti­ma. Ovaj pro­jekt pro­mo­ci­je ma­log po­du­zet­niš­tva or­ga­ni­zi­ra se već dru­gu go­di­nu za­re­dom u či­ta­voj Hr­vat­skoj, a u Ba­kru je odr­ža­na u sklo­pu ta­moš­nje tra­di­ci­onal­ne ma­ni­fes­ta­ci­je Ba­kar­ski su­sre­ti. Ka­ko je po­jas­nio To­mis­lav Kla­rić, gra­do­na­čel­nik Ba­kra, in­ten­ci­ja je bila da se po­ve­žu mje­šta­ni svih na­se­lja na po­dru­čju gra­da, a ko­ji se pros­ti­re na 126 če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra, sve do vr­ha Ri­s­nja­ka. Ma­ni­fes­ta­ci­ja ima druš­tve­ni, sport­ski, ali sve vi­še i gos­po­dar­ski ka­rak­ter zbog pro­mo­ci­je ma­lih po­du­zet­ni­ka s po­dru­čja Pri­mor­ja, ali is­to ta­ko i či­ta­ve Hr­vat­ske. Tea Lo­vrić, suv­las­ni­ca OPG-a Lo­vrić iz Ku­mrov­ca u Za­gor­ju doš­la je u Bakar pred­sta­vi­ti svoj asor­ti­man pro­izvo­da od la­van­de.

Mla­đa­ri­ja upa­da u po­lje

– Za­nim­lji­vo je da do­la­zim iz Za­gor­ja na mo­re nu­di­ti la­van­du, no či­nje­ni­ca je da se vi­še la­van­de pro­izve­de u kon­ti­nen­tal­noj Hr­vat­skoj ne­go ov­dje. Zbog to­ga sam ma­nje za­nim­lji­va do­ma­ćim lju­di­ma, ali tu­ris­ti ne pra­ve raz­li­ku jer njih za­ni­ma sa­mo kva­li­te­tan pro­izvod – is­ti­če Lo­vrić. Nje­zin asor­ti­man sas­to­ji se od ete­rič­nih ulja, mas­ti, me­da, ali i ino­va­tiv­nih pro­izvo­da po­put jas­tu­ka i igra­ča­ka, a po­seb­no do­bro idu pri­god­ni mi­riš­lja­vi jas­tu­či­ći ko­je mla­den­ci pok­la­nja­ju svo­jim gos­ti­ma na svad­ba­ma. Glav­ni ka­nal pro­da­je su joj saj­mo­vi te pro­da­ja pu­tem druš­tve­nih mre­ža. Ka­ko je iz Ku­mrov­ca, ne pro­pu­šta pri­li­ku da bu­de pri­sut­na i na pros­la­vi Da­na Mla­dos­ti, 25. svib­nja kad se u tom mjes­tu okup­lja­ju broj­ni što­va­te­lji li­ka i dje­la Jo­si­pa Bro­za Ti­ta ko­ji­ma Lo­vri­će­vi nu­de pro­izvo­de od la­van­de s mo­ti­vi­ma ve­za­nim za Ti­tov lik. Iz Čaz­me su u Bakar doš­li su­sje­di Ivan Vr­lac i Sla­đan Li­po­vec ko­ji ima­ju OPG-ove na ko­ji­ma uz­ga­ja­ju, pre­ra­đu­ju in­dus­trij­sku ko­nop­lju, a is­to ta­ko i pro­da­ju ulje, pro­te­ine i braš­no od nje. – Obo­ji­ci nam je ovo us­pu­tan po­sao, ali ko­ji sva­ka­ko ima per­s­pek­ti­vu. Kre­nu­li smo svat­ko po je­dan hek­tar, a da­nas ima­mo vi­še od 11 hek­ta­ra pod ko­nop­ljom – ka­že sta­ri­ji part­ner Li­po­vec ko­ji je pro­fe­sor hr­vat­skog je­zi­ka, a niz go­di­na ra­dio je i kao lek­tor na t-por­ta­lu. Do­da­ju da su s ko­nop­ljom ima­li pro­ble­ma sa­mo ti­je­kom pr­ve go­di­ne ka­da ih je lo­kal­na za­jed­ni­ca gle­da­la sa

sum­njom da pro­izvo­de dro­gu, no na­kon pr­vog šo­ka i su­sje­di su shva­ti­li o če­mu se za­pra­vo ra­di. S dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma ni­su ni­kad ima­li pro­ble­ma. – Do­ga­đa se da nam „mla­đa­ri­ja“upad­ne na po­lje i „ukra­de“ne­ko­li­ko stab­lji­ka jer mis­li da se ra­di o ma­ri­hu­ani. Ia­ko se ra­di o neo­pas­noj in­dus­trij­skoj ko­nop­lji, u tom slu­ča­ju mo­ra­mo oba­vi­jes­ti­ti po­li­ci­ju ko­ja pro­vo­di is­tra­gu, a sve na kra­ju za­vr­ši uglav­nom uko­rom i smi­je­hom, i po­li­ca­ja­ca kao i mla­dih i nji­ho­vih ro­di­te­lja – ka­že Li­po­vec. Nje­gov part­ner Vr­lac na­vo­di zgo­du s jed­nog saj­ma kad je jed­na sta­ri­ja gos­po­đa še­ta­la oko štan­do­ve, a kad je doš­la na nji­hov štand i vi­dje­la ba­ner na ko­jem je pi­sa­lo ko­nop­lja, po­če­la his­te­rič­no vi­ka­ti i bje­ža­ti.

Fes­ti­val ide­al­na pri­li­ka

La­na Hi­deg du­go­go­diš­nja je po­du­zet­ni­ca iz Za­gre­ba ko­ja je pri­je ko­ju go­di­nu ot­kri­la dr­ve­ne ukra­se te joj je to sa­da iz ho­bi­ja pos­tao i do­dat­ni biz­nis. – Ot­kri­la sam da imam da­ra za alat i ma­lo po­ma­lo je kre­nu­la iz­ra­da ne­kih vi­si­li­ca i raz­nih dr­ve­na­ri­ja. Da­nas iz­ra­đu­jem niz pri­god­nih ukra­sa ve­za­nih uz kr­šte­nje, vjen­ča­nje, mo­re, a pri­pre­mam i po­seb­no edi­ci­ju s tra­di­ci­onal­nim za­gre­bač­kim mo­ti­vi­ma – ka­že La­na. Za sad se naj­vi­še po­uz­da­je u druš­tve­ne mre­že za pro­da­ju, a u per­s­pek­ti­vi raz­miš­lja i o su­rad­nji sa su­ve­nir­ni­ca­ma. Ri­je­čan­ki Bo­že­ni Bu­bo­nja Ka­le­bić, ina­če dipl. eko­no­mis­ti­ci ko­ja je proš­la niz umjet­nič­kih te­ča­je­va kod ugled­nih pro­fe­so­ra, sli­kar­stvo i ke­ra­mi­ka su ta­ko­đer ho­bi ko­ji po­la­ko pre­ras­ta u do­dat­ni po­sao. Do­sad je ova umjet­ni­ca pro­da­va­la uglav­nom pre­ko raz­nih umjet­nič­kih ko­lo­ni­ja, a Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva bio joj je ide­al­na pri­li­ka za pre­zen­ta­ci­ju pu­tem saj­mo­va. – Umjet­nost me odu­vi­jek za­ni­ma­la te sam sli­ka­la i iz­ra­đi­va­la uglav­nom svje­tilj­ke i va­ze, za svoj gušt i pri­ja­te­lje. No, ka­ko mi se na­pu­ni­la ko­no­ba, a pri­ja­te­lji su me uvje­ra­va­li da moj rad ima vri­jed­nost, shva­ti­la sam da bi bi­lo do­bro da to po­nu­dim tr­ži­štu – ka­že umjet­ni­ca.

‘S uz­go­jem smo ko­nop­lje ima­li pro­blem sa­mo pr­ve go­di­ne, su­sje­di su mis­li­li da uz­ga­ja­mo dro­gu’

La­na Hi­deg po­du­zet­ni­ca iz Za­gre­ba ko­ja je pri­je ko­ju go­di­nu ot­kri­la dr­ve­ne ukra­se te joj je to sa­da iz ho­bi­ja pos­tao i do­dat­ni biz­nis

Pro­jekt pro­mo­ci­je ma­log po­du­zet­niš­tva or­ga­ni­zi­ra se dru­gu go­di­nu za­re­dom, a u Ba­kru je odr­ža­na u sklo­pu ma­ni­fes­ta­ci­je Ba­kar­ski su­sre­ti

Ri­je­čan­ki Bo­že­ni Bu­bo­nji Ka­le­bić, di­plo­mi­ra­noj eko­no­mis­ti­ci, sli­kar­stvo i ke­ra­mi­ka su ho­bi ko­ji po­la­ko pre­ras­ta u do­dat­ni po­sao

Po­drav­ki­ni pro­mo­to­ri pred­sta­vi­li su kon­cept ku­ha­nja Po­drav­ke

Asor­ti­man od la­van­de Tee Lo­vrić sas­to­ji se od ete­rič­nih ulja, mas­ti, me­da...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.