KA­KO NA ULI­CI PRE­POZ­NA­TI UKIDAČA VATIKANSKIH UGO­VO­RA

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Sva­ko se ma­lo u jav­nos­ti po­ja­vi net­ko tko bi htio uki­nu­ti ugo­vo­re Va­ti­ka­na i Hr­vat­ske. Ili ih ba­rem do­bro skre­sa­ti. Na pri­mjer, iz­ba­ci­ti vje­ro­na­uk iz ško­le ili uki­nu­ti Cr­k­vi fi­nan­ci­ra­nje iz proračuna, po­tje­ra­ti du­šo­briž­ni­ke iz voj­ske i po­li­ci­je. Pro­to­tip ukidača vatikanskih ugo­vo­ra je li­je­vo-li­be­ral­ni po­li­ti­čar u je­ku pre­diz­bor­ne kam­pa­nje, no on se čes­to ma­ski­ra i kao da ču­či u ne­kom od na­ših su­sje­da, su­vo­za­ča u auto­bu­su ili tra­mva­ju, čak i su­be­sjed­ni­ka s ko­jim ste iz­aš­li iz cr­k­ve na­kon ne­djelj­ne mi­se. Svi bi se oni, u ne­kom tre­nut­ku svo­ga ži­vo­ta, obra­ču­na­li s va­ti­kan­skim ugo­vo­ri­ma. Za­što? Pri­je sve­ga za­to što ti ugo­vo­ri kao da Cr­k­vi da­ju ne­ki pov­la­šten sta­tus, iz­di­žu je iz­nad pro­sje­ka i omo­gu­ću­ju nje­zi­nim služ­be­ni­ci­ma da ži­ve bo­lje od pro­sje­ka, ne­zas­lu­že­no i ne­po­treb­no. Nev­la­di­ne udru­ge i mr­zi­te­lji Cr­k­ve tu va­tru stal­no ras­pi­ru­ju, pa pro­iz­la­zi da su sve­će­ni­ci i vje­ro­uči­te­lji pa­ra­zi­ti u druš­tvu, obič­ne ni­ško­ris­ti ko­je se mas­te nov­cem iz dr­žav­nog proračuna i ži­ve na tu­đi ra­čun. Prak­tič­ki, pro­bi­svi­je­ti i vu­ci­ba­ti­ne. A sve to či­ne u ra­čun ne­ke Cr­k­ve, po­lu­kri­mi­nal­ne ins­ti­tu­ci­je, ko­ja ne iz­da­je ra­ču­ne i ne pri­jav­lju­je svo­je pri­ho­de… S dru­ge stra­ne, ti is­ti uki­da­či vatikanskih ugo­vo­ra ko­ris­ni­ci su cr­k­ve­nih us­lu­ga. Nji­ho­va dje­ca idu na vje­ro­na­uk, a pri­je to­ga se ra­đa­ju pa ih va­lja kr­sti­ti, pri­čes­ti­ti i kriz­ma­ti. A na­kon to­ga vjen­ča­ti u cr­k­vi. Ro­di­te­lji im umi­ru, pa tra­že cr­k­ve­ne spro­vo­de. Da­ka­ko, kad pro­la­ze po­kraj cr­k­ve­nih zda­nja, di­ve se ar­hi­tek­tu­ri i ure­đe­nos­ti in­te­ri­je­ra, bo­gat­stvu sa­kral­ne ba­šti­ne. Ne pa­da im na­pa­met da sve to net­ko tre­ba i financirati, da odr­ža­va­nje to­ga sus­ta­va ne­što i sto­ji, da osim pri­ho­da pos­to­je i ra­sho­di. Dio pri­ho­da do­la­zi iz­rav­no od vjer­ni­ka iz mi­lo­da­ra i do­na­ci­ja, ali dio je duž­no druš­tvo, tj. dr­ža­va na­dok­na­di­ti Cr­k­vi upra­vo uime tih svo­jih gra­đa­na ko­ji sto­lje­ći­ma ko­ris­te nje­zi­ne „us­lu­ge“i ko­ji­ma ta is­ta Cr­k­va slu­ži. Ka­že se da pos­to­je tri vr­ste ka­to­li­ka: gr­ko­ka­to­li­ci, ri­mo­ka­to­li­ci i – mi­mo­ka­to­li­ci. I da su ti mi­mo­ka­to­li­ci oni ko­ji iz­bje­ga­va­ju svo­je druš­tve­ne obve­ze pre­ma Cr­k­vi i ko­ji s vre­me­na na vri­je­me pos­ta­ju uki­da­či vatikanskih ugo­vo­ra. Pre­poz­na­ti ih se mo­že po to­me što su to gra­đa­ni po­put svih os­ta­lih, ko­ji u cr­k­vu od­la­ze na Bo­žić i Us­krs, kr­ste svo­ju dje­cu i po­se­žu za cr­k­ve­nim us­lu­ga­ma kao da su u sa­mo­pos­lu­zi. S ti­me što ih s vre­me­na na vri­je­me u svo­ja ko­la upreg­nu po­li­tič­ki smut­ljiv­ci, naj­av­lju­ju­ći da će i služ­be­no za­tra­ži­ti uki­da­nje ugo­vo­ra sa Sve­tom Sto­li­com, sa­mo ka­ko pre­ko nji­ho­vih le­đa se­bi pris­kr­bi­li što vi­še po­li­tič­kih bo­do­va i even­tu­al­nih gla­so­va. Da­ka­ko, ne že­le­ći do­is­ta uki­nu­ti ugo­vo­re s Va­ti­ka­nom, jer bi im to bi­lo po­li­tič­ko sa­mo­uboj­stvo. Za­to se, bra­ćo mi­mo­ka­to­li­ci, ne daj­te za­ves­ti laž­nim obe­ća­nji­ma, već osi­gu­raj­te ca­ru ca­re­vo, a Bo­gu Bož­je. A na kon­cu, da se ugo­vo­ri i uki­nu, Cr­k­va bi pre­ži­vje­la, kao sto­put u po­vi­jes­ti do­sad. Za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći svo­jih i gr­ko i ri­mo i mi­mo ka­to­li­ka, ko­je lju­bi druk­či­jom lju­bav­lju od one ko­jom je snu­be pro­mu­ćur­ni po­li­ti­ča­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.