Je li Bož­je ime štet­no za Hr­vat­sku?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Lu­ka Vu­co či­ta­telj iz Ka­šte­la

Proš­le go­di­na je u Hr­vat­skoj ro­đe­no de­set ti­su­ća dje­ce ma­nje ne­go umr­lih. Kad se to­me pri­bro­je od­las­ci hr­vat­skih gra­đa­na na rad u ino­zem­s­tvo on­da sva­kom čla­nu ovo­ga na­ro­da i zem­lje mo­ra sta­ti dah. Umjes­to da to bu­de na­šim to­bož­njim ag­nos­ti­ci­ma u li­je­vim i li­be­ral­nim stran­ka­ma raz­log i da pod hit­no tra­že na­čin da se ta ka­tas­tro­fa ubla­ži, oni mis­le ka­ko je važ­ni­je za ovu zem­lju iz­ba­ci­ti po­s­ljed­nju re­če­ni­cu iz pred­sjed­nič­ke pri­se­ge u ko­joj se spo­mi­nje ime Bož­je u Za­ko­nu o iz­bo­ru pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Od 1997., za­vr­še­tak pred­sjed­nič­ke pri­se­ge gla­si “Ta­ko mi Bog po­mo­gao”. Umjes­to da na­ši ate­is­ti ili ag­nos­ti­ci hit­no tra­že na­čin da se de­mo­graf­ska ka­tas­tro­fa ubla­ži, oni ka­žu ka­ko se ime Bož­je pro­ti­vi se­ku­lar­nos­ti Us­ta­va, a on­da i dr­ža­ve. Bog Stvo­ri­telj lju­di sme­ta, a Ti­to, ubo­ji­ca sto­ti­na ti­su­ća Hr­va­ta ne sme­ta. Bog ne će spa­si­ti Hr­vat­sku, ne­go Ti­to. U naj­ve­ćoj mir­no­dop­skoj kri­zi ovo­ga na­ro­da u nje­go­voj po­vi­jes­ti, kad ga tre­ba spa­ša­va­ti od kra­đe i ko­rup­ci­je po­li­ti­ča­ra i nji­ho­vih sa­vez­ni­ka, oni su se sje­ti­li da Bo­ga tre­ba uk­lo­ni­ti iz Hr­vat­ske, a Ti­ta os­ta­vi­ti da bu­de pu­to­kaz Hr­va­ti­ma. Kao da je Bog kriv što Hr­vat­ska pro­pa­da, a ne is­ti po­li­ti­ča­ri ko­ji ko­rup­ci­jom i nes­po­sob­noš­ću ni­šte ovu dr­ža­vu. Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve su vje­ro­jat­no naj­se­ku­lar­ni­ja dr­ža­va odi­je­lje­na od vjer­skih za­jed­ni­ca, pa ipak na nji­ho­vom do­la­ru sto­ji “In God We Trust” (U Bo­ga se uz­da­mo). SAD je tek ne­dav­no sklo­pio di­plo­mat­ske od­no­se s Va­ti­ka­nom, jer su mno­gi mis­li­li da se i to pro­ti­vi se­ku­lar­nos­ti dr­ža­ve. Pro­ti­vi li se Bož­je ime na do­la­ru i u pred­sjed­nič­koj pri­se­zi se­ku­lar­nos­ti dr­ža­ve? Ne! Dr­ža­va se ne ve­že s ni jed­nom vje­rom ili re­li­gi­jom ko­jih u Ame­ri­ci ima na sto­ti­ne, ne­go iz­ra­ža­va vje­ru u pos­to­ja­nje Bo­ga u ko­ga se dr­ža­va uz­da. Bož­je ime ni­je ni­ti jed­na vje­ra na­met­nu­la dr­ža­vi, ne­go je Bog ste­če­vi­na sva­kog ljud­skog bi­ća, ko­je raz­miš­lja o pri­ro­di oko nas i u na­ma. Bog ni­je svo­ji­na ni­ti jed­ne vje­re ne­go ra­zum­ni za­klju­čak sva­kog čo­vje­ka ko­ji se slu­ži ra­zu­mom. U Eu­ro­pi je Fran­cu­ska re­vo­lu­ci­ja ime Bož­je po­ve­za­la s Cr­k­vom, za ko­ju su mis­li­li ka­ko ne po­dr­ža­va rad­nič­ka pra­va, pa je Marx za­klju­čio da Bo­ga ne­ma, da je vje­ra opi­jum, ka­ko bi se bo­rio i pro­tiv Cr­k­ve za svo­je ide­je. Franço­is Mit­ter­rand bio je pred­sje­da­va­ju­ći taj­nik So­ci­ja­lis­tič­ka par­ti­je Fran­cu­ske. U go­di­ni 1972., s ko­mu­nis­ti­ma je Mit­ter­rand obli­ko­vao lje­vi­čar­ski sa­vez. On je bio i ate­is­tič­ki ma­son 33. stup­nja, pa ipak je tra­žio ka­to­lič­ki spro­vod. Sve ono što su bez­bož­ne ide­olo­gi­je na­met­nu­le ti­je­kom nje­go­va ži­vo­ta ni­su mo­gle uni­šti­ti vje­ru u Bož­je pos­to­ja­nje. Na kon­cu vi­di­mo ka­ko su se ru­ski ko­mu­nis­ti pro­paš­ću ko­mu­niz­ma vra­ti­li Ru­skoj cr­k­vi. Iz vlas­ti­ta is­kus­tva čo­vjek uvi­đa da ni­šta pa­met­na ne nas­ta­je sa­mo od se­be. Čo­vjek su­sre­će u za­div­lju­ju­ći pri­ro­di red ko­ji se os­tva­ru­je po za­ko­ni­ma po­čev­ši od ve­li­kog sve­mi­ra, ži­vo­ta na zem­lji, ko­ji je još uvi­jek taj­na, jer lju­di ni­su u sta­nju ot­kri­ti svu mu­drost Stvo­ri­te­lja. Da ne spo­mi­njem ka­ko je u čo­vje­ku pri­sut­na že­lja za vječ­nim ži­vo­tom, za traj­nom lju­bav­lju i sre­ćom, sa­vr­še­nom prav­dom što je­di­no Bog da­je. Ko­nač­no i glas sa­vjes­ti, ko­ji je za­kon do­bra i zla go­vo­ri da je Bog bli­zu sva­kom čo­vje­ku pri­je svih re­li­gi­ja. Ni­kak­va se­ku­lar­nost ne mo­že iz­bri­sa­ti ime Bož­je iz ljud­skog pos­to­ja­nja. Da­pa­če sa­mo Bog mo­že spa­si­ti dr­ža­vu od zla ako lju­di bu­du svjes­ni Bož­je bli­zi­ne u svom ži­vo­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.