Ca­ri­ni­ci, tak­sis­ti i mo­to­ris­ti po­put pi­ro­ma­na usred tu­ris­tič­ke sezone

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Renata Ra­šo­vić

Ušpi­ci tu­ris­tič­ke sezone ko­ja oba­ra sve re­kor­de ca­ri­ni­ci iz ci­je­le Hr­vat­ske naj­av­lju­ju štrajk. Ža­le se na ni­ske pla­će, lo­še uvje­ta ra­da, tvrde ka­ko se nji­ho­vi pro­ble­mi ig­no­ri­ra­ju go­di­na­ma, da se nji­hov rad ne ci­je­ni. Ima­ju ma­njak lju­di zbog če­ga ne mo­gu ko­ris­ti­ti dnev­ni od­mor, ne pla­ća im se odre­đen broj rad­nih sa­ti, a vo­ze se u neo­si­gu­ra­nim i sta­rim služ­be­nim vo­zi­li­ma. Pri­ori­tet im je, ka­žu, ri­je­ši­ti pro­blem, a ne pra­vi­ti šte­tu, prem­da će do šte­te ne­mi­nov­no do­ći. Ia­ko ca­ri­ni­ci ne­će za­tvo­ri­ti gra­ni­ce, jer ih u to­me pri­je­či za­kon, go­to­vo si­gur­no će do­ći do gu­žvi pa se ko­la­te­ral­ne žr­tve – a to su tu­ris­ti ko­ji hr­le k na­šoj oba­li u iona­ko pre­du­gim ko­lo­na­ma – pri­tom ne mo­gu iz­bje­ći. Pret­hod­no su na sli­čan na­čin re­zo­ni­ra­li i tak­sis­ti di­ljem Hr­vat­ske, ako su re­zo­ni­ra­li. Ne­ki su se dan, na­ime, u je­ku sezone od­lu­či­li na ma­sov­ni pro­s­vjed ko­ji je za­pri­je­tio glav­nim tu­ris­tič­kim me­ka­ma po­put Du­brov­ni­ka, Spli­ta i Za­gre­ba, blo­ki­ra­ju­ći ces­te ko­je vo­de do naj­pro­met­ni­jih hr­vat­skih aero­dro­ma, sve zbog vraž­jeg Ube­ra. Prem­da je za ra­zu­mje­ti da gu­bi­tak mo­no­po­la – i to od pru­ža­te­lja us­lu­ga ko­ji ple­še po ru­bu za­ko­na – mo­ra bo­lje­ti, za­pa­nju­je la­ko­ća s ko­jom su, iz­me­đu os­ta­log, blo­ki­ra­li Ja­dran­sku ma­gis­tra­lu. “Ovo ni­je or­ga­ni­zi­ra­ni pro­s­vjed, ovo je osob­ni pro­s­vjed”, ču­lo se me­đu tak­sis­ti­ma ko­ji ni­su mo­gli ili ni­su že­lje­li ra­zu­mje­ti da upra­vo u to­me le­ži pro­blem. “Sad ću se tek pri­ja­vi­ti kao ko­ris­nik Ube­ra. Za­kon­sko je pra­vo sva­kog gra­đa­ni­na na slo­bod­no kre­ta­nje ko­je ovi div­lja­ci ome­ta­ju”, tek je jed­na u ci­je­loj la­vi­ni re­ak­ci­ja gra­đa­na ko­ju su pro­izve­li. Kao da ni to ni­je do­volj­no, ne­ki su dan svoj pro­s­vjed or­ga­ni­zi­ra­li i mo­to­ris­ti. Tra­že po­šte­ni­ju na­pla­tu ces­ta­ri­na i po­re­za na mo­to­re te bo­lju si­gur­nost za mo­to­ris­te, što bi u druš­tvu, za­si­gur­no, bi­lo ak­la­ma­ci­jom pri­hva­će­no da se ni­su do­sje­ti­li us­po­ra­va­ti iona­ko gust pro­met na Luč­kom, pla­ća­ju­ći u li­pa­ma. Prem­da je pro­s­vjed iz­ve­den sim­bo­lič­no i bez ve­ćih tra­uma za vo­za­če, ubr­zo su za­pri­je­ti­li da će u slu­ča­ju ne­is­pu­nje­nja svo­jih zah­tje­va or­ga­ni­zi­ra­ti pot­pu­nu blo­ka­du pro­met­ni­ca. Po­sve glu­he na či­nje­ni­cu da tu­ris­ti ove go­di­ne oda­bi­ru Ja­dran i zbog si­gur­nos­ti i mi­ra ko­ji, u po­šas­ti sve­pri­sut­nog i pri­je­te­ćeg te­ro­riz­ma, pru­ža, ove sku­pi­ne ne­za­do­volj­ni­ka ne že­le zna­ti da se po­ža­ri u špici tu­ris­tič­ke sezone ne ga­se, osim onih ko­ji pri­je­te lju­di­ma, šu­ma­ma i ku­ća­ma. Ugle­daj­te se na va­tro­gas­ce: ka­ko to da nji­ma ne pad­ne na pa­met baš u ko­lo­vo­zu od­lo­ži­ti šmr­ko­ve i ucje­na­ma pri­si­lja­va­ti Vla­du da na­po­s­ljet­ku poč­ne va­lo­ri­zi­ra­ti nji­hov rad? I baš će za­to – bu­du li na je­sen iz­iš­li na uli­ce i si­re­na­ma ape­li­ra­li na tra­gič­ne uvje­te ra­da – u to­me, ne­ma dvoj­be, ima­ti pot­po­ru ci­je­le Hr­vat­ske. Ca­ri­ni­ci, tak­sis­ti, mo­to­ris­ti i svi os­ta­li ko­ji­ma je u ovom tre­nut­ku osob­ni in­te­res is­pred jav­nog, ka­ko se či­ni, ipak ne­će jer, ugro­ža­va­ju­ći pro­met ti­je­kom tu­ris­tič­ke sezone, ugro­ža­va­ju i gos­po­dar­sku gra­nu ko­ja naj­s­naž­ni­je pu­ni dr­žav­nu bla­gaj­nu iz ko­je, pa­ra­dok­sal­no, i sa­mi že­le po­seg­nu­ti. Za­pra­vo, tak­vo ne­pri­hvat­lji­vo po­na­ša­nje gra­ni­či s pi­ro­ma­ni­jom, no ka­ko je pa­lje­nje va­tre i ugo­da ko­ja po­tom sli­je­di te­ška bo­lest, ov­dje je po­sri­je­di tek pu­ka, neo­d­go­vor­na i ni­čim oprav­da­na se­bič­nost.

Ugle­daj­te se na va­tro­gas­ce: ka­ko to da nji­ma ne pad­ne na pa­met u ko­lo­vo­zu od­lo­ži­ti svo­je šmr­ko­ve i ucje­nji­va­ti Vla­du?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.