Što fran­cu­ski mu­zi­ča­ri mo­ra­ju ima­ti da bi mo­gli svi­ra­ti u me­trou

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

To­ne ma­te­ri­ja­la po­tro­še­ne su da bi se na­pra­vi­le pod­zem­ne že­ljez­ni­ce. Ne­ke su ve­li­ke, ne­ke ma­le, a ov­dje mo­že­te tes­ti­ra­ti svo­je zna­nje o nji­ma 1. Lon­don­ski­sus­tav pod­zem­ne­me­tro naj­sta­ri­ji že­ljez­ni­ce­je naje 10. svi­je­tu, si­ječ­njaa pr­va 1863. li­ni­ja go­di­ne. otvo­re­naKo­li­ko se kad lju­di­je otvo­ren: pre­vez­lo me­tro­om na dan a) b) Ma­nje Iz­me­đu od 10 10i 30 ti­su­ća ti­su­ća c) Vi­še od 30 ti­su­ća 2. Naj­ljep­še ure­đe­ni me­tro na gran­di­oz­nos­ti­svi­je­tu ko­ji i ukra­še­nos­tiz­bog nje­go­ves­ta­ni­ca mno­gi na­zi­va­ju i pod­zem­nom pa­la­čom na­la­zi se u: a) To­ki­ju b) Mo­sk­vi c) Ber­li­nu 3. Naj­pro­met­ni­ji svjet­ski me­tro ka­da je u pi­ta­nju broj put­ni­ka ko­ji se njim pre­ve­ze smje­šten je u To­ki­ju. Ko­li­ko put­ni­ka go­diš­nje pro­đe tim me­tro­om? a) 1,6 mi­li­jar­di b) 3,1 mi­li­jar­da c) 4,4 mi­li­jar­de 4. Naj­dub­lja sta­ni­ca pod­zem­ne že­ljez­ni­ce ona je u Ki­je­vu. Zo­ve se Ar­se­nal­na, a otvo­re­na je 1960. go­di­ne na du­bi­ni od: a) 105,5 me­ta­ra b) 145,5 me­ta­ra c) 202,5 me­ta­ra 5. Ko­ji je naj­ma­nji grad na svi­je­tu ko­ji ima kom­ple­tan sus­tav me­troa? a) Ren­nes (Fran­cu­ska) b) La­usan­ne (Švi­car­ska) c) Ba­ri (Ita­li­ja) 6. Mno­gi svjet­ski me­troi ima­ju po­seb­na pra­vi­la ka­ko bi pro­tok put­ni­ka “te­kao” što bez­bol­ni­je, a u New Yor­ku vas po­li­ca­jac mo­že čak i pri­ves­ti ako u vla­ku: a) Pu­ši­te, pi­je­te ili je­de­te b) Spa­va­te c) Sta­vi­te sto­pa­la na sje­da­lo 7. Oko 150 umjet­ni­ka ukra­si­lo je svo­jim ra­do­vi­ma, me­đu ko­ji­ma se na­la­ze skul­p­tu­re, re­lje­fi, sli­ke i još ko­je­šta dru­go vri­jed­no po­gle­da, čak 90 sta­ni­ca me­troa ko­ji na­zi­va­ju i naj­du­žom ga­le­ri­jom na svi­je­tu. Taj me­tro smje­šten je u: a) Stoc­k­hol­mu b) Pa­ri­zu c) Ri­mu 8. Da bi do­bi­li do­zvo­lu za svi­ra­nje u pa­ri­škom me­trou, (ulič­ni) glaz­be­ni­ci mo­ra­ju: a) Ima­ti za­vr­še­nu mu­zič­ku ško­lu b) Ima­ti fran­cu­sko dr­žav­ljans­tvo c) Pro­ći audi­ci­ju kod po­seb­nog ži­ri­ja 9. Osim što ima naj­du­žu mre­žu pod­zem­ne že­ljez­ni­ce na svi­je­tu ko­ja se pro­te­že na čak 548 ki­lo­me­ta­ra, Šan­gaj je poz­nat i kao grad u ko­jem pro­me­tu­je naj­br­ži vlak na pla­ne­tu – Shan­g­hai Ma­glev ko­ji mo­že pos­ti­ći br­zi­nu od: a) 311 km/h b) 376 km/h c) 430 km/h 10. Grad­nja me­troa u Pe­kin­gu, ko­ji će pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma do 2020. go­di­ne bi­ti naj­ve­ći na svi­je­tu, ne­ko­li­ko je pu­ta od­ga­đa­na zbog: a) Ve­li­ke gla­di b) Ve­li­kih po­pla­va c) Ve­li­kih tro­ško­va Pri­pre­mio El­vis Spre­čić

REUTERS

Mi­li­ju­ni lju­di pu­tu­ju pod­zem­nom že­ljez­ni­com sva­ki dan

Le­gen­dar­ni znak za lon­don­sku pod­zem­nu že­ljez­ni­cu – tu­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.