Pre­ve­li­ka je gu­žva, ali hra­na i ci­je­ne nam od­go­va­ra­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Čes­to sre­ćem Šve­đa­ne. Ni­je im da­le­ko vo­zi­ti se pre­ko ci­je­le Eu­ro­pe ne bi li doš­li k na­ma na lje­to­va­nje. – Iz Göte­bor­ga smo! – go­vo­ri brač­ni par Ma­ria i An­ders Ek­dahl. Kad su ču­li da sam bio u nji­ho­vu gra­du, kre­nu­la pri­ča... – Hra­na, to nam je naj­dra­že kod vas u Hr­vat­skoj. Za naš ukus ma­lo je pre­ve­li­ka gu­žva, pre­vi­še je tu­ris­ta. No ci­je­ne nam ite­ka­ko od­go­va­ra­ju – ve­li An­ders. – Čuj, tu je pi­vo 15 ili 20 ku­na, a kod nas i vi­še od 70 ku­na. A smje­štaj? – Po oso­bi smo pla­ti­li oko 1800 ku­na, s le­tom i smje­šta­jem. I to nam je ite­ka­ko po­volj­no – ka­žu. Pre­sret­ni su jer su br­zo doš­li. – Bo­ja mo­ra, to­pli­na, to je ono što nas priv­la­či. Ima­mo mi pla­že oko Göte­bor­ga, mno­gi lje­tu­ju i u Šved­skoj. Po­sje­tit će­mo još i Tro­gir – go­vo­ri Ma­ria. Upo­zo­ra­vam ih, i ta­mo će na­ići na gu­žvu. – Ja sam već de­ve­ti put u Hr­vat­skoj – ka­že po­nos­no Ana pa do­da­je: – A gdje je ne­ma, ka­mo da ode­mo? Idi­te na Kor­ču­lu. U ma­li Du­brov­nik. Ta­mo će­te pro­na­ći mir. Za­pi­su­ju na ko­mad pa­pi­ra i ka­žu: – Za­što ne? Do­go­di­ne...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.