Ri­va

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Sve što se u Ma­kar­skoj do­ga­đa, do­ga­đa se ov­dje. Ni­je bit­no ime mjes­ta jer iona­ko su svi tu neg­dje. Ako ne­maš mo­bi­tel, ov­dje ćeš pro­na­ći one ko­je tra­žiš. Ka­fi­ća i res­to­ra­na na ri­vi je mno­go, u pra­vi­lu ni­su pre­ve­li­ke gu­žve, a je­di­ni je pro­blem – ces­ta. Kad bi se ta ces­ta mo­gla, češ­će, pre­tvo­ri­ti u še­ta­li­šte, pje­šač­ku zo­nu, on­da bi Makarska do­bi­la još ljep­še mjes­to. Gdje bi ro­di­te­lji uži­va­li u hla­du ka­fi­ća, a dje­ca bez­briž­no tr­ča­la od te­ra­sa do mo­ra... Me­đu­tim, ova je ces­ta upra­vo makarska ži­la ku­ca­vi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.