Zrin­ka Cvi­te­šić glu­mi, ali i osva­ja na­gra­de za vlas­ti­to mas­li­no­vo ulje

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Glu­mi­ca Zrin­ka Cvi­te­šić ne­dav­no je u Sa­ra­je­vu s Ra­dom Šer­be­dži­jom sni­ma­la film “Be­aring Wit­ness”, a u po­vo­du sni­ma­nja ovog fil­ma da­la je intervju za Dnev­ni avaz u ko­jem je go­vo­ri­la o Šer­be­dži­ji, glu­mi, mas­li­na­ma, ali i deč­ku Ni­ki Kranj­ča­ru. – Mas­li­ne su mo­ja oaza. Lju­bav pre­ma mas­li­na­ma pre­ni­je­la mi je ma­ma, a lju­bav pre­ma zem­lji mi je u ge­ni­ma. Odras­la sam na se­lu, ba­ka i de­da su ima­li po­lja ku­ku­ru­za, pše­ni­ce, ve­li­ki vrt. A sa­da, eto, imam svo­je po­lje na Bra­ču. Proš­le go­di­ne do­bi­la sam bron­cu za svo­je ulje, ove go­di­ne sre­bro. Otvo­ri­la sam i OPG – rek­la je u intervju.

Zrin­ka je u ve­zi s no­go­me­ta­šem Ni­kom Kranj­ča­rom, a na pi­ta­nje o zas­ni­va­nju obi­te­lji, rek­la je: Sve će do­ći kad tre­ba do­ći U in­ter­v­juu je is­tak­nu­la: A že­ne, kao što zna­mo, mo­gu sve. Ka­ri­je­ra i obi­telj pa­ra­lel­no da­nas je za njih nor­mal­no...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.