Igor Šti­mac pe­ti put pos­tao ta­ta – ro­đen je Ni­ko

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Igor Šti­mac, biv­ši iz­bor­nik hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je, pos­tao je pe­ti put ta­ta. U split­skoj bol­ni­ci nje­go­va je za­ruč­ni­ca La­na Bu­cat ro­di­la si­na ko­jeg su na­zva­li Ni­ko. Za por­tal co­ver.style Igor je ot­krio da je dječak du­ga­čak 51 cm i te­žak 3590 gra­ma te da je is­ti ta­ta. Par ima i pe­to­go­diš­njeg si­na Iva­na. Biv­ši no­go­me­taš, ko­ji će u ruj­nu na­vr­ši­ti 50 go­di­na, iz bra­ka sa Su­za­nom Šti­mac, biv­šom Miss Ju­gos­la­vi­je, ima tro­je dje­ce, 27-go­diš­njeg Lu­ku, 22-go­diš­nju Mi­ju i 19-go­diš­nju Deu. Šti­mac je do lip­nja ob­na­šao funk­ci­ju tre­ne­ra ka­tar­skog Al-Sha­ha­niya, a 2015. pre­se­lio se u Iran, gdje je tre­ni­rao no­go­met­ni klub Se­pa­han Isfa­han. Igor Šti­mac uvi­jek is­ti­če ko­li­ko mu je obi­telj važ­na te čes­to na druš­tve­nim mre­ža­ma objav­lju­je obi­telj­ske fo­to­gra­fi­je.

Biv­ši iz­bor­nik Igor Šti­mac i nje­go­va za­ruč­ni­ca La­na Bu­cat, osim no­vo­ro­đe­nog Ni­ke, ima­ju i si­na Iva­na (5)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.