Soč­ne lu­be­ni­ce So­nje Ko­vač pa­le u dru­gi plan

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Mod­na i be­auty blo­ge­ri­ca So­nja Ko­vač po­čas­ti­la je pra­ti­te­lje na Ins­ta­gra­mu sim­pa­tič­nom ljet­nom fo­to­gra­fi­jom u bi­ki­ni­ju s pla­že dr­že­ći u ru­ka­ma omi­lje­no vo­će – soč­ne kri­ške lu­be­ni­ca. Glu­mi­ca se tre­nu­tač­no od­ma­ra na dal­ma­tin­skoj oba­li, a is­pod fo­to­gra­fi­je na­ve­la je: “Mis­lim da je pot­pu­no jas­no ko­je je mo­je omi­lje­no vo­će na plaži” te pri­ku­pi­la vi­še od osam ti­su­ća laj­ko­va i go­mi­lu kom­pli­me­na­ta na ra­čun svog fan­tas­tič­nog iz­gle­da.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.