Bi­ti maj­ka na­gra­da je i iz­a­zov

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

“Bi­ti maj­ka je div­no is­kus­tvo, svo­je­vr­s­na na­gra­da sva­koj že­ni, ali i ve­lik iz­a­zov, čak i me­ni ko­ja imam po­moć i po­dr­šku, ko­ju mno­ge dru­ge maj­ke ne­ma­ju”, rek­la je Ka­te Midd­le­ton te do­da­la: “Ro­di­te­lji su me uči­li da je lju­baz­nost vr­lo važ­na, kao i po­što­va­nje dru­gih lju­di i is­kre­nost. Wil­li­am i ja že­li­mo te vri­jed­nos­ti pre­ni­je­ti svo­joj dje­ci.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.