E, to se zo­ve ovis­ni­ca o koz­me­ti­ci!

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Glu­mi­ca Drew Bar­rymo­re u svom se do­mu okru­ži­la koz­me­ti­kom i šmin­kom ka­ko bi obja­vi­la svi­je­tu da je ap­so­lut­na ovis­ni­ca o koz­me­ti­ci. Na­pi­sa­la je: “Ne­mam vre­me­na od­la­zi­ti u be­auty sa­lo­ne, jed­nos­tav­no ne­mam, i uvi­jek se odu­še­vim kad na­đem sve što tre­bam – kod ku­će...”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.