El­le Macp­her­son mla­do­lik iz­gled odr­ža­va ma­jan­skim bla­tom

Ia­ko ima 53 go­di­ne, biv­ši su­per­mo­del iz­gle­da fan­tas­tič­no, a do­bar iz­gled za­hva­lju­je i spa­va­nju, vjež­ba­nju, smi­je­hu...

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac

El­le Macp­her­son, biv­ši su­per­mo­del, ot­kri­la je taj­nu svo­je du­go­roč­ne lje­po­te. Na­ime, 53-go­diš­nja Aus­tral­ka ko­ja i da­nas mo­že s po­no­som no­si­ti na­di­mak ko­ji je do­bi­la u mla­dos­ti “The Body”, otiš­la je na od­mor u Mek­si­ko gdje se po­sve­ti­la se­bi i svom ti­je­lu. Na­vod­no je že­lje­la od­mak od pre­ki­da sa su­pru­gom mi­li­jar­de­rom Jef­fom Sof­fe­rom s ko­jim je bila u bra­ku če­ti­ri go­di­ne. El­le se fo­to­gra­fi­ra­la za svoj Ins­ta­gram pro­fil na­ma­za­na lje­ko­vi­tim bla­tom u druš­tvu pri­ja­te­lji­ce te ogr­nu­ta ru­ži­čas­tim ruč­ni­kom. Ri­ječ je o ma­jan­skom bla­tu za ko­je mno­gi tvrde da je zas­luž­no za njen mla­do­lik iz­gled. U Mek­si­ku je ova maj­ka dvo­ji­ce si­no­va, 19-go­diš­njeg Ar­pa­da i 14-go­diš­njeg Au­re­li­usa, pro­vo­di­la vri­je­me sa svo­jim ži­vot­nim tre­ne­rom Jo­nat­ha­nom Bu­shom. El­le čes­to za zdrav ži­vot i do­bar iz­gled sa­vje­tu­je do­volj­no sna i al­kal­nu di­je­tu. – Pij­te tri li­tre vo­de dnev­no i spa­vaj­te naj­ma­nje se­dam sa­ti. Vjež­baj­te naj­ma­nje 45 mi­nu­ta dnev­no. Smij­te se pu­no i ra­di­te ono što vo­li­te – po­ru­či­la je svo­je­dob­no El­le. Biv­ša ma­ne­ken­ka ka­že da se, ot­ka­ko vo­di ova­kav na­čin ži­vo­ta, pu­no lak­še no­si sa sva­kod­nev­nim oba­ve­za­ma.

El­le Macp­her­son ma­za­la se bla­tom i uži­va­la u vož­nji s tre­ne­rom J. Bu­shom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.