Pre­mi­je­ra fil­ma Igo­ra Mo­dri­ća “Čr­ni Kas­ta­vac” o Jer­ryju Ric­k­su

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (h)•

te “Pra­vi Za­pad”, ko­ji je igran i na sce­ni ZeKa­eM-a. Te­atro­lo­gi­nja Sa­nja Nik­če­vić s pra­vom je She­par­da uvr­sti­la u auto­re ame­rič­ke su­ber­ziv­ne dra­me ko­ji opi­su­ju gu­bit­ni­ke ko­ji ni­su us­pje­li na­ći put do ame­rič­kog sna. Bio je u du­go­go­diš­njem bra­ku s us­pješ­nom glu­mi­com Je­ssi­com Lang, pot­pi­sao broj­ne ka­za­liš­ne i filmske hi­to­ve, uz Wi­ma Wen­der­sa bio je kos­ce­na­rist fil­ma “Pa­ris, Texas”, a po­s­ljed­njih go­di­ne ži­vo­ta vo­dio je ne­rav­no­prav­nu bor­bu s al­ko­ho­lom. Ša­re­ni du­ćan iz Ko­priv­ni­ce obja­vio je i auto­bi­ogra­fi­ju “Mo­tel­ski za­pi­si” te zbir­ku pri­ča “Mje­sec jas­tre­ba”, a Dis­put i Hr­vat­sko fi­lo­lo­ško druš­tvo “Kr­sta­re­nje ra­jem” i “Ve­li­čans­tve­ni san o Ne­bu”. Ia­ko je bio no­mi­ni­ran, na ža­lost ni­je osvo­jio Os­ca­ra za spo­red­nu ulo­gu u fil­mu “Put u sve­mir” 1983. go­di­ne. She­pard je bio tan­ko­ćut­ni in­te­lek­tu­alac s iz­gle­dom ka­ubo­ja, sva­ka­ko jed­na od ključ­nih osob­nos­ti ša­ro­li­ke ame­rič­ke umjet­nič­ke sce­ne. - De­se­ti fes­ti­val Kas­tav Blu­esfest odr­žat će se od 3. do 7. ko­lo­vo­za u Kas­tvu, Vi­ško­vu, Ma­tu­lji­ma i Kos­tre­ni, nas­tu­pit će ugled­na svjet­ska ime­na blu­es glaz­be po­put An­ge­le Brown ili sas­ta­va Big Ste­am, a sre­diš­nji do­ga­đaj bit će 7, ko­lo­vo­za pre­mi­je­ra do­ku­men­tar­nog fil­ma “Čr­ni Kas­ta­vac” o blu­es glaz­be­ni­ku “Phi­la­delp­hia” Jer­ryju Ric­k­su, ko­ji je svo­je po­s­ljed­nje mje­se­ce ži­vo­ta pro­veo u Kas­tvu - naj­av­lje­no je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vins­tvo u uto­rak. Ric­ks je na­kon kon­cer­ta u Kas­tvu 2007. go­di­ne od­lu­čio sa su­pru­gom nas­ta­ni­ti se u tom gra­du, no ubr­zo je obo­lio i umro. Po­ko­pan je na grob­lju u Kas­tvu. Uz pre­mi­je­ru fil­ma Igo­ra Mo­dri­ća nas­tu­pit će Mic­ha­el Ro­ach i Duck Ba­ker.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.