To­te­mi i put­ni­ci po mje­ri čo­vje­ka

U Umjet­nič­kom pa­vi­ljo­nu u Za­gre­bu od da­nas do 17. ruj­na mo­gu se raz­gle­da­ti skul­p­tu­re Lju­bo­mi­ra Sta­ho­va

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Pri­ro­da je čes­to iz­vor ne­is­cr­p­ne in­s­pi­ra­ci­je umjet­ni­ci­ma. Me­đu nji­ma je i Lju­bo­mir Sta­hov (73) ko­ji je svoj umjet­nič­ki put po­čeo šez­de­se­tih go­di­na 20. sto­lje­ća u sa­ra­jev­skoj Ško­li za pri­mje­nje­nu umjet­nost. Di­plo­mi­rao je sli­kar­stvo 1974. na Aka­de­mi­ji li­kov­nih umjet­nos­ti u Za­gre­bu, gdje je i pre­da­vao od od 1991. do umi­rov­lje­nja 2014. go­di­ne. U Umjet­nič­kom pa­vi­ljo­nu ju­čer je otvo­re­na još jed­na iz­lož­ba sves­tra­nog umjet­ni­ka pod na­zi­vom “Sta­hov: skul­p­tu­re”. Ovo­ga pu­ta ra­di se o pred­stav­lja­nju nje­go­va ki­par­skog opu­sa stva­ra­nog go­to­vo če­tr­de­set go­di­na, od 1981. do 2017. go­di­ne.

Sin ko­va­ča iz Bos­ne

Sta­hov još uvi­jek ak­tiv­no stva­ra i dje­lu­je, a nje­gov rad i vi­jek se ne di­je­li na gra­fi­ku, sli­kar­stvo i ki­par­stvo. U svim tim prav­ci­ma Sta­hov ne­umor­no pa­ra­lel­no stva­ra broj­na dje­la. Dan uo­či otvo­re­nja, za­tek­li smo ga ka­ko za­jed­no s li­kov­nim kri­ti­ča­rem i auto­rom iz­lož­be Mi­la­nom Beš­li­ćem nad­gle­da pos­tav­lja­nje iz­lož­be svo­jih skul­p­tu­ra. Sin ko­va­ča iz ma­log mjes­ta Ka­mi­ča­na po­kraj Pri­je­do­ra u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni svo­ju lju­bav pre­ma umjet­nos­ti ot­krio je još u ra­nom dje­tinj­stvu. Ia­ko se ne sje­ća što ga je toč­no to­me na­ve­lo, sje­ća se ka­ko je imao pot­po­ru ro­di­te­lja u svom umjet­nič­kom pu­tu. Ka­ko već vi­še od po­la sto­lje­ća dje­lu­je kao umjet­nik, na pi­ta­nje o da­naš­njoj kul­tu­ri imao je jed­nos­ta­van od­go­vor. - Sva­ko vri­je­me no­si svo­je. Da li je bo­lja ili lo­ši­ja, to će vri­je­me po­ka­za­ti. Što pre­ži­vi, to je bo­lje. Mla­dim umjet­ni­ci­ma že­lim svu sre­ću u nji­ho­vom ra­du - re­kao je Sta­hov. Au­tor iz­lož­be Beš­lić iz­a­brao je 60 dje­la iz sva­ke epo­he Sta­hov­lje­va stva­ra­nja. - Ni­sam ov­dje htio na­gla­ša­va­ti po­je­di­nač­ne fa­ze jer dr­žim da je nji­ho­va vri­jed­nost ujed­na­če­na. Iz­lož­ba je kon­ci­pi­ra­na iz­bo­rom dje­la iz sva­ke fa­ze ka­ko bi se pre­poz­nao kon­ti­nu­ira­ni pro­ces ra­da umjet­ni­ka. Sta­ho­vu ki­par­stvo ni­je ne­što po­vre­me­no, ima­nent­no mu je i stal­na nje­go­va du­hov­na i in­te­lek­tu­al­na pre­oku­pa­ci­ja. kao i sli­kar­stvo - objas­nio je Beš­lić svoj oda­bir.

Nas­ta­vit će u is­tom sti­lu

Iz­lož­ba je kon­ci­pi­ra­na iz­bo­rom dje­la iz sva­ke fa­ze ka­ko bi se pra­tio pro­ces ra­da i ra­zvo­ja Ver­ti­kal­ne for­me obje­di­nju­ju iz­ras­ta­nje i du­hov­no uzvi­si­va­nje u če­li­ku i že­lje­zu

Nismo mo­gli ne pri­mje­ti­ti ka­ko su go­to­vo sve skul­t­pu­re us­prav­ne i ot­pri­li­ke vi­si­ne čo­vje­ka. Ka­ko se ra­di o du­go­go­diš­njem kon­ti­nu­ite­tu, epo­he se raz­li­ku­ju po ni­jan­sa­ma mor­fo­lo­ških pro­mje­na ko­je je uči­nio ki­par. - Naj­češ­će su va­ri­ja­ci­je na te­mu ko­ju ki­par na­zi­va to­te­mom ili put­ni­kom, a za­pra­vo je ri­ječ o oko­mi­ca­ma, ver­ti­kal­nim for­ma­ma ko­je obje­di­nju­ju rast, iz­ras­ta­nje i du­hov­no uzvi­si­va­nje u me­ta­fi­zič­kim vri­jed­nos­ti­ma obli­ko­va­nim su­vre­me­nim li­kov­nim di­skur­som u ma­te­ri­ja­li­ma od če­li­ka, hr­đa­ju­čeg že­lje­za, že­ljez­ne ži­ce, pos­tup­kom ko­va­nja, re­za­nja, za­va­ri­va­nja ili va­re­nja, gdje se lje­po­ta sa­me po­vr­ši­ne pre­poz­na­je u obli­ko­va­nju vo­lu­me­na ko­je­ga pot­pi­su­je Sta­hov - po­jas­nio je Beš­lić. Za kraj smo upi­ta­li umjet­ni­ka zna­či li ovo za­okru­ži­va­nje do­sa­daš­njeg ra­da mo­žda okre­ta­nje dru­gom smje­ru ki­par­stva. - Ne, nas­tav­ljam is­tim sti­lom kao do sa­da - krat­ko je za­klju­čio Sta­hov či­ja dje­la u Umjet­nič­kom pa­vi­ljo­nu os­ta­ju iz­lo­že­na do 17. ruj­na ove go­di­ne.

Sves­tra­ni umjet­nik Sta­hov je ina­če poz­na­ti­ji kao sli­kar cr­tač i gra­fi­čar, a na ALU je di­plo­mi­rao i pre­da­vao sli­kar­stvo 60 skul­p­tu­ra Au­tor iz­lož­be i li­kov­ni kri­ti­čar Mi­lan Beš­lić oda­brao je dje­la nas­ta­ja­la u ras­po­nu od go­to­vo če­tr­de­set go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.