Kek: Sud­bo­nos­na? Ma ne, pa za 14 da­na sti­že no­va

Na­je­žim se već na sa­mu po­mi­sao pu­ne Ru­je­vi­ce i osam ti­su­ća na­vi­ja­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Mi­le­tić ZAGREB

Hr­vat­ski pr­vak ima 1:1 iz pr­ve utak­mi­ce u Sal­z­bur­gu i ve­li­ku pri­li­ku da se na­đe u play-of­fu Li­ge pr­va­ka i osi­gu­ra du­gu eu­rop­sku je­sen Re­kord Ru­je­vi­ce, ve­li­ki obra­čun dva pr­va­ka s ulo­zi­ma kao što su du­ga europ­ska je­sen i mi­li­ju­ni eura, straš­na pri­li­ka za je­dan i dru­gi klub u po­s­ljed­njim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma Li­ge pr­va­ka po ovom for­ma­tu... Po­vi­jes­na utak­mi­ca? – Ma daj­te! Zna­te, me­ni vam ja­ko lo­še ide to kla­si­fi­ci­ra­nje utak­mi­ca na sud­bin­ske, ne­sud­bin­ske... Što zna­či po­vi­jes­na? Pro­gla­siš jed­nu utak­mi­cu tak­vom i on­da ti već za če­tr­na­est da­na do­đe dru­ga, is­to tak­va. Igrat će se no­go­met i na­kon te sri­je­de. Mi se mo­ra­mo bri­nu­ti o se­bi, ži­vje­ti u po­zi­tiv­noj že­lji. Imam ve­li­ko po­vje­re­nje u igra­če da će da­ti mak­si­mum. Ne­kad je to u no­go­me­tu do­volj­no, a ne­kad ni­je – u svom je sti­lu ko­men­ti­rao tre­ner Ri­je­ke Matjaž Kek uo­či uz­vra­ta 3. pret­ko­la kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu pr­va­ka pro­tiv Red Bull Sal­z­bur­ga u ko­jem hr­vat­ski šam­pi­on ima “po­le po­si­ti­on”, ali ne­ma baš luk­suz ču­va­ti 1:1 iz pr­ve utak­mi­ce.

Ro­se: Kahn nam je in­s­pi­ra­ci­ja

Ipak, ni tro­fej­ni struč­njak ne­će po­bje­ći od mi­ri­sa ve­li­ke utak­mi­ce za ko­ju su ulaz­ni­ce otiš­le dok ka­žeš “Kek”. Bu­du­ći da je Ri­je­ka u pret­pro­da­ji pro­bi­la “zvuč­ni zid” s vi­še od 5000 go­diš­njih ulaz­ni­ca, na bla­gaj­ne ih je doš­lo tek ne­što vi­še od 2000, a 200 su si re­zer­vi­ra­li gos­ti iz Aus­tri­je. Re­kord je sva­ka­ko za­jam­čen, pr­vi put će vi­še od 8000 na­vi­ja­ča bo­dri­ti Ri­je­ku na Ru­je­vi­ci ko­ja je i s do­sa­daš­njih 6000 bila paklena za gos­te. Me­di­ji s nje­mač­kog go­vor­nog po­dru­čja za tak­ve are­ne ima­ju po­seb­nu ri­ječ ko­ju su i sa­da sva­kog da­na uo­či uz­vra­ta spominjali – Hexen­ke­ssel. U dos­lov­nom pri­je­vo­du – vje­šti­čji ko­tao! Po to­me je on­da Kek “vje­šti­ca s Ru­je­vi­ce”. No, mom­čad Red Bull Sal­z­bur­ga s pre­ka­lje­nim igračima po­put Wal­kea, Ul­me­ra, Mi­ran­de, Be­ri­she i Ya­ba, ba­rem ta­ko naj­av­lju­ju, ne­će bi­ti im­pre­si­oni­ra­na hu­kom tri­bi­na. Da­pa­če, mla­di nje­mač­ki struč­njak na klu­pi gos­ti­ju Mar­co Ro­se ima i re­cept za svo­je igra­če... – Tak­vo na­pa­lje­no oz­ra­čje mo­ra nas po­tak­nu­ti da po­ka­že­mo još vi­še hra­bros­ti i mo­ti­va­ci­je. Tak­ve su utak­mi­ce vr­hu­nac sezone za sva­kog pro­fe­si­onal­ca, a svo­jim sam igračima re­kao ne­ka im uzor bu­de Oli­ver Kahn ko­ji je naj­vi­še vo­lio baš utak­mi­ce u vru­ćem okru­že­nju. Naj­bo­lji je bio kad bi mu pu­ni sta­di­on zvi­ždao i hu­kao. Ili ga­đao ga ba­na­na­ma. Ro­se je i na uz­vrat sti­gao bez ja­kog adu­ta La­za­ra, ali s čvr­stim mo­ti­vom da nje­go­va mom­čad nas­ta­vi s igrom kak­vu je ima­la u pr­vih po­la sa­ta dru­gog po­lu­vre­me­na. A ko­ja je nas­ta­la kao po­s­lje­di­ca re­ak­ci­je u svla­či­oni­ci. – Is­ti­na, vri­štao sam na po­lu­vre­me­nu. Ne­ki­ma oči­to ni­je bi­lo jas­no za što se igra. Ru­je­vi­ca još ni­kad ni­je pa­la. Sal­z­burg još ni­kad ni­je iz­gu­bio utak­mi­cu u Hr­vat­skoj. Ni­kad ni­je ni ušao u sku­pi­nu Li­ge pr­va­ka. Za sve pos­to­ji pr­vi put. – Do­bro smo ih pro­uči­li. Zna­li smo i pri­je pr­ve utak­mi­ce da će nas na­pas­ti pre­sin­gom, a sva­ki put kad bi­smo ri­je­ši­li taj nji­hov po­čet­ni pre­sing, do­la­zi­li smo u pri­li­ke ili po­lu­pri­li­ke. Lop­ta nam mo­ra bi­ti br­ža da bi­smo uš­li u iz­gled­ne si­tu­aci­je, a naj­bit­ni­je je da sva­ki igrač uđe sto pos­to kon­cen­tri­ran u utak­mi­cu. At­mo­sfe­ra? Ve­se­li­mo se po­dr­š­ci na­vi­ja­ča, ona nas mo­že di­ći fi­zič­ki i psi­hič­ki, no teh­nič­ki i tak­tič­ki mi sa­mi mo­ra­mo da­ti mak­si­mum. Sprem­ni smo na sva­ki sce­na­rij i spo­sob­ni

Šan­se za pro­laz su nam ja­ko ve­li­ke, ka­že opas­ni Red Bul­lov vez­ni igrač Ya­bo PAKLENA TEM­PE­RA­TU­RA Kad igraš tak­vu utak­mi­cu, ideš do sa­me gra­ni­ce mo­guć­nos­ti, pa i pre­ko. Ne mis­liš ka­ko se sa­ču­va­ti od vru­ći­ne. MATJAŽ KEK Ri­je­ka na +33 stup­nja

u sva­kom tre­nut­ku okre­nu­ti ako i ne kre­ne u na­šu ko­rist – ka­že stri­je­lac iz pr­ve utak­mi­ce Ma­rio Ga­vra­no­vić uz do­da­tak: – Vi­dje­li smo u pr­voj utak­mi­ci da se mo­že igra­ti iza nji­ho­ve zad­nje li­ni­je. Tre­bat će nam ta du­bi­na. Lo­še vi­jes­ti su što bi Kek u toj utak­mi­ci mo­gao bi­ti bez Bra­da­ri­ća ko­ji je na­pus­tio pret­po­s­ljed­nji tre­ning na­kon 20 mi­nu­ta zbog oz­lje­de mi­ši­ća, ali i Ru­mu­nja Ma­te­ija ko­ji igra u od­lič­noj for­mi. U uto­rak ga je ulo­vi­la že­lu­ča­na vi­ro­za zbog ko­je je za­vr­šio u bol­ni­ci.

Po­ka­ži­mo im kak­va je Ri­je­ka

Ri­je­ka ima ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti, a za­nim­lji­vo će bi­ti vi­dje­ti ho­će li Kek opet umjes­to Zu­te po­vu­ći Ve­šo­vi­ća na li­je­vi bok te ho­će li na­pas­ti ili ču­va­ti le­đa. – To ne­ću ot­kri­ti. Aus­tri­jan­ci su do­pu­to­va­li s pu­nim ko­fe­ri­ma op­ti­miz­ma. Ya­bo je re­kao da su šan­se za pro­la­zak ja­ko ve­li­ke. Što ka­že Ri­je­kin tre­ner? – Me­ne ve­se­li emo­ci­ja igra­ča, a vi­dim da je oko­lo po­ne­kad fa­li. Pre­vi­še se go­vo­ri o tim mi­li­ju­ni­ma, no­go­met je pri­je sve­ga igra s pu­no emo­ci­je. Nas če­ka 8000 na­vi­ja­ča, pu­na Ru­je­vi­ca, ja se već sad na­je­žim jer imam stra­šan res­pekt pre­ma na­vi­ja­či­ma i lju­di­ma ko­ji su u ta­ko krat­kom ro­ku po­di­gli no­vu tri­bi­nu s ko­je je već pro­tiv Is­tre “gru­nu­lo”. No, na­gla­ša­vam: to je Eu­ro­pa i za­to ape­li­ram na po­na­ša­nje, i igra­ča i na­vi­ja­ča. Po­ka­ži­mo svi­ma kak­va je Ri­je­ka, go­ro­pad­na i kva­li­tet­na, ali i sport­ska i ko­rek­t­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.