Hr­vat­ska dva­put uvjer­lji­va pro­tiv Sr­bi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

U pri­pre­ma­ma za sko­raš­nje Svjet­sko ka­det­sko pr­vens­tvo u Gru­zi­ji, ru­ko­me­ta­ši Hr­vat­ske odi­gra­li su dvi­je pri­prem­ne utak­mi­ce pro­tiv Sr­bi­je, U pr­voj su na­ši ka­de­ti po­bi­je­di­li s 32:19, a u dru­goj 30:24. Na obje utak­mi­ce naj­e­fi­kas­ni­ji je bio Tin Lu­čin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.