Po naj­ve­ću po­bje­du u po­vi­jes­ti!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (gđ)

No­go­met se na ve­li­ka vra­ta vra­tio u Osijek. Uo­či uz­vra­ta pro­tiv slav­nog PSV-a, u ko­ji bi­je­lo-pla­vi ula­ze s pred­nos­ti 1:0, vla­da pra­va eufo­ri­ja Do sen­za­ci­je pro­tiv ni­zo­zem­skog ve­li­ka­na bi­je­lo-pla­ve po­ku­šat će po­gu­ra­ti kr­ca­ti Grad­ski vrt ko­ji će, iz­vjes­no je to već dva da­na pri­je utak­mi­ce, bi­ti pun! Na­ime, uz ne­što vi­še od 4500 do­sad pro­da­nih go­diš­njih ulaz­ni­ca, već je pla­nu­lo i vi­še od 6000 po­je­di­nač­nih ulaz­ni­ca ti­ska­nih za utak­mi­cu pro­tiv PSV-a. Is­tok je ras­pro­dan, a ne­što vi­še od 48 sa­ti pri­je po­čet­ka ogle­da ne­ma dvoj­bi ka­ko će čak i ve­li­ka za­pad­na tri­bi­na, ko­ja se go­di­na­ma una­trag otva­ra­la is­klju­či­vo za utak­mi­ce re­pre­zen­ta­ci­je, bi­ti pu­na jer re­do­vi pred bla­gaj­na­ma sta­di­ona (ia­ko pos­to­ji mo­guć­nost i onli­ne kup­nje) i da­lje su du­gač­ki. Ko­hor­ta se pak spre­ma da­ti svoj do­pri­nos spek­tak­lu, dan pred utak­mi­cu u sri­je­du u 20 sa­ti od osječ­ke Tvr­đe put sta­di­ona kre­nut će na­vi­jač­ki ka­ru­sel. S dru­ge stra­ne sta­jat će 300 PSV-ovih na­vi­ja­ča ko­ji su naj­a­vi­li do­la­zak u Osijek.

Zo­ran Ze­kić je ‘kri­vac’ za ve­li­ku eufo­ri­ju u Grad­skom vr­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.