Vi­še bi mi zna­či­lo od­li­čje s Hr­vat­skom no NBA pr­sten

Žao mi je što s na­ma ni­su i mo­ji vrš­nja­ci Ži­žić i Zu­bac, no ne­ću ula­zi­ti u nji­ho­ve raz­lo­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić ZAGREB

Tre­ni­ra­ti se mo­že sva­ki dan, no naj­ve­ća je do­bit igra. Sa­mo se igra­njem pro­tiv igra­ča vi­še ili jed­na­ke kla­se stje­če no­va kva­li­te­ta, is­ti­če Ben­der De­vet­na­es­to­go­diš­nji Dra­gan Ben­der, proš­le sezone naj­mla­đi igrač NBA li­ge, mo­gao bi bi­ti naj­ve­će ovo­ljet­no po­ja­ča­nje hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Na­kon što je pos­tao naš naj­vi­še ran­gi­ra­ni ko­šar­kaš na NBA draf­tu (bio je če­t­vr­ti pick), za mla­đah­nim Čap­ljin­cem je pr­va NBA se­zo­na kroz ko­ju je ste­kao iz­vjes­nu do­zu čvr­sti­ne, i tje­les­ne i psi­ho­lo­ške, po­treb­ne za ko­šar­ku na naj­vi­šoj ra­zi­ni. – Na­pre­do­vao sam. S do­la­skom u NBA ko­šar­ka je za me­ne pos­ta­la dru­ga­či­ja. Igra se “smi­ri­la”, vi­dio sam dos­ta vi­še ru­pa na te­re­nu, vi­še pri­go­da za is­ko­ris­ti­ti.

Uži­tak će bi­ti igra­ti uz Ša­ri­ća

Prem­da je pro­sječ­no igrao 13 mi­nu­ta po utak­mi­ci (uz 3,4 ko­ša i 2,4 sko­ka po nas­tu­pu), ovaj vr­lo vi­so­ki kril­ni igrač (216 cm) za­do­vo­ljan je NBA pri­li­kom ko­ju je do­bio. – Mi­nu­ta­žom sam bio za­do­vo­ljan, no on­da se do­go­di­la oz­lje­da zbog ko­je sam pro­pus­tio 24 ili 28 utak­mi­ca. To je bila cr­na ru­pa, a ka­da sam se vra­tio, nas­tu­pio sam u još pet utak­mi­ca, no to je bi­lo u funk­ci­ji vra­ća­nja na­kon oz­lje­de. Ben­der je vi­so­ki igrač ko­ji pred­stav­lja bla­go­dat za sva­kog tre­ne­ra. Ia­ko vi­sok čak 216 cm, vr­lo je po­kret­ljiv, kre­ativ­nih ide­ja i do­bra šu­ta. No na ko­joj se igrač­koj po­zi­ci­ji on naj­bo­lje osje­ća? – Me­ni je sve­jed­no, igrao ja na troj­ci, če­tvor­ci ili pe­ti­ci. Uos­ta­lom, mi smo u Sun­si­ma u obra­ni čes­to pre­uzi­ma­li, a ka­da si si­gu­ran u svoj šut, on­da ni u na­pa­du ne­maš pro­ble­ma. A ta Ben­de­ro­va po­li­va­lent­nost ne­što je što bi iz­bor­nik Pe­tro­vić mo­gao ite­ka­ko is­ko­ris­ti­ti. Acu ja­ko za­ni­ma ko­li­ko su Ša­rić i Ben­der kom­pa­ti­bil­ni? – Ako se iz­bor­nik od­lu­či za op­ci­ju s dvi­je po­li­va­lent­ne če­tvor­ke, re­pre­zen­ta­ci­ja bi od to­ga mo­gla ima­ti be­ne­fi­te. Osim što mo­že­mo pre­uzi­ma­ti, mo­že­mo bi­ti i na­pa­dač­ki dos­ta nez­god­ni. No pri­pre­me tek kre­ću i tre­ba vi­dje­ti ka­ko ću se uop­će ja uk­lo­pi­ti... Pr­vot­no je Ben­der za­miš­ljen kao igrač ko­ji će od­ma­ra­ti Ša­ri­ća. – Ja ću pri­hva­ti­ti sva­ku ulo­gu ko­ja mi se do­di­je­li. Za me­ne će dra­go­cje­no is­kus­tvo bi­ti igra­ti pro­tiv Ša­ri­ća na tre­nin­zi­ma, upi­ja­ti is­kus­tvo od nje­ga i os­ta­lih sta­ri­jih igra­ča. Dra­gan ža­li što se re­pre­zen­ta­ci­ji ni­su oda­zva­li i nje­go­vi vrš­nja­ci, NBA cen­tri Zu­bac i Ži­žić. – Žao mi je jer s nji­ma sam dos­ta pro­šao, a sa Ži­žom sam čak i za­jed­no igrao u klu­bu. Žao mi je što ni­su s na­ma, no ne­ću ula­zi­ti u nji­ho­ve raz­lo­ge neo­da­zi­va­nja. Uos­ta­lom, oče­ku­jem ih u re­pre­zen­ta­ci­ji u go­di­na­ma ko­je do­la­ze jer vje­ru­jem da će nam oni do­ni­je­ti ve­li­ku kva­li­te­tu. Kril­ni-cen­tar Pho­enix Sun­sa oči­to je na dru­ga­či­ji na­čin raz­go­va­rao sa svo­jim klup­skim me­nadž­men­tom ne­go spo­me­nu­ta dvo­ji­ca na­da­re­nih cen­ta­ra. – Moj plan je od po­čet­ka bio da igram Ljet­nu li­gu, a po­tom i za re­pre­zen­ta­ci­ju oko če­ga mi u klu­bu ni­su ra­di­li ni­kak­ve pro­ble­me. Što­vi­še, bi­li su mi u to­me i po­dr­ška. Uos­ta­lom, i me­ni i mom klu­bu do­bro će do­ći da pri­je no­ve sezone odi­gram što vi­še utak­mi­ca. Tre­ni­ra­ti se mo­že sva­ki dan, no naj­ve­ća je do­bit za mla­dog igra­ča da igra utak­mi­ce. Sa­mo se igra­njem utak­mi­ca pro­tiv igra­ča vi­še ili jed­na­ke kla­se stje­če no­va kva­li­te­ta. S ob­zi­rom na to da pri­je dvi­je go­di­ne na Svjet­skom ju­ni­or­skom pr­vens­tvu (U-19) ni­je igrao i ni­je bio dio one sre­br­ne mom­ča­di, a i da se nje­gov na­ra­štaj (1997. go­di­šte) u mla­đim uz­ras­ti­ma ni­je pros­la­vio, Ben­der je pri­lič­no mo­ti­vi­ran. – Uvi­jek ka­da se ne­što od vas oče­ku­je, a vi u to­me ne us­pi­je­te, na sva­kom slje­de­ćem na­tje­ca­nju ima­te to ve­ći mo­tiv. Uos­ta­lom, i svi ovi sta­ro­sje­di­oci u re­pre­zen­ta­ci­ji sva­ko su lje­to sve mo­ti­vi­ra­ni­ji da se jed­nom ku­ći vra­te s me­da­ljom.

Me­da­lja bi bila naj­ve­ća sre­ća

I nji­ho­voj i Dra­ga­no­voj sre­ći ne bi bi­lo kra­ja ka­da bi se to i do­go­di­lo u go­di­na­ma ko­je do­la­ze. – Me­da­lja bi bila naj­ve­ća sre­ća, no jed­no su že­lje, a dru­go je ono što će se do­go­di­ti na na­tje­ca­nju. Jed­nom je re­kao da bi mu dra­že bi­lo zla­to s re­pre­zen­ta­ci­jom ne­go pr­sten pr­va­ka s NBA klu­bom. – Ta­ko i da­lje mis­lim. Odras­ta­nje u re­pre­zen­ta­ci­ji i igra­nje za se­lek­ci­je mla­đih uz­ras­ta ne­što je što me­ni ne­dos­ta­je i za­to još vi­še že­lim se­ni­or­sku me­da­lju.

Dra­gan zbog igra­nja za Hr­vat­sku sa svo­jim NBA klu­bom ni­je imao ni naj­ma­njih pro­ble­ma U mla­đim uz­ras­ti­ma Ben­der ima sa­mo jed­nu me­da­lju, bron­cu s EP-a ju­ni­ora 2014. go­di­ne

Ben­der je ju­čer odra­dio svoj pr­vi tre­ning u se­ni­or­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.