Pr­vi stri­je­lac Ita­li­je Gal­li­na­ri is­pri­čao se za sa­mo­iz­ba­ci­va­nje s EP-a

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Me­ssi­na: Gal­li­na­ri ne­ma pra­vo uzi­ma­ti prav­du u svo­je ru­ke jer mi sa­da tu po­gre­šku mo­ra­mo svi za­jed­no pla­ti­ti Dra­žen Braj­dić Da­ni­lo Gal­li­na­ri, naj­bo­lji stri­je­lac ta­li­jan­ske ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je, is­pri­čao se svo­jim su­igra­či- ma i ta­li­jan­skoj sport­skoj jav­nos­ti zbog uči­nje­ne glu­pos­ti, ali i šte­te svo­joj re­pre­zen­ta­ci­ji. Na­ime, na­kon što je u pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci s Ni­zo­zem­ci­ma do­bio la­kat od Ko­ka, Ga­li­na­ri je od­lu­čio uze­ti prav­du u svo­je ru­ke pa je za­mah­nuo ka­ko bi pr­lja­va su­par­ni­ka uda­rio. Na ža­lost, ka­ko Ga­li­na­ri to­me oči­to ni­je vi­čan, pri po­ku­ša­ju udar­ca oz­li­je­dio je sam se­be pri če­mu je slo­mio kost des­ne ša­ke i ta­ko se eli­mi­ni­rao iz re­pre­zen­ta­ci­je za Eu­ro­ba­sket. – Bila je to vr­lo oz­bilj­na po­gre­ška jer kon­cept pre­uzi­ma­nja prav­de u svo­je ru­ke u spor­tu ne mo­že bi­ti pri­hva­ćen, po­seb­no ka­da imaš od­go­vor­nost i pre­ma su­igra­či­ma. Po­gre­ške se pla­ća­ju, a ovu će­mo pla­ti­ti svi za­jed­no – ka­zao je ta­li­jan­ski iz­bor­nik Me­ssi­na. – U jed­noj utak­mi­ci s pu­no su­par­nič­kih pr­ljav­šti­na, ja sam na ža­lost iz­gu­bio sa­mo­kon­tro­lu, što mi se ni­je do­go­di­lo ni­kad pri­je, a vi­še i ne­će – re­kao je Gal­li­na­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.