Ame­rič­ki Dje­vi­čan­ski oto­ci na ru­bu ban­kro­ta – duž­ni 2 mi­li­jar­de do­la­ra

Za­tva­ra­nje ra­fi­ne­ri­je naf­te Ho­ven­sa 2012. utje­ca­lo je na eko­no­mi­ju oto­ka, a BDP se od 2008. sma­njio za tre­ći­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - To­mis­lav Pi­li/PD

Na Ame­rič­kim Dje­vi­čan­skim oto­ci­ma na ko­ji­ma ži­vi oko 100.000 sta­nov­ni­ka jav­ne su fi­nan­ci­je na ru­bu slo­ma. Te­ri­to­rij du­gu­je čak dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra inves­ti­to­ri­ma što ga, gle­da­no po sta­nov­ni­ku, či­ni naj­za­du­že­ni­jom ad­mi­nis­tra­tiv­nom je­di­ni­com u SAD-u. Ame­rič­ki Dje­vi­čan­ski oto­ci go­di­na­ma su jav­ne us­lu­ge fi­nan­ci­ra­li za­du­ži­va­njem na Wall Stre­etu. Inves­ti­to­ri su ra­do ku­po­va­li obvez­ni­ce tog te­ri­to­ri­ja, tros­tru­ko os­lo­bo­đe­ne po­re­za na ka­pi­tal­nu do­bit – na lo­kal­noj, dr­žav­noj i sa­vez­noj ra­zi­ni. Me­đu­tim, na­kon što je u svib­nju Por­to­ri­ko ban­kro­ti­rao, ula­ga­či dug Ame­rič­kih Dje­vi­čan­skih oto­ka za­obi­la­ze u ši­ro­kom lu­ku. Iako je tu­ri­zam glav­na gos­po­dar­ska gra­na, na eko­no­mi­ju oto­ka snaž­no se odra­zi­lo za­tva­ra­nje ra­fi­ne­ri­je naf­te Ho­ven­sa pri­je pet go­di­na ko­ja je bi­la naj­ve­ći po­je­di­nač­ni pos­lo­da­vac. BDP oto­ka se od 2008. sma­njio za go­to­vo tre­ći­nu. Vla­da je za­pri­je­ti­la da će da­ti na draž­bu ne­kret­ni­ne po­je­di­na­ca

duž­ni­ci.• i tvrt­ki ko­je su po­rez­ni

Na draž­bu ne­kret­ni­ne po­je­di­na­ca i tvrt­ki ko­je su po­rez­ni duž­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.