Turistička patrola u Omi­šu

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Ni­su se oni sma­tra­li gu­sa­ri­ma. Bi­la je to ta­da le­gal­na eko­no­mi­ja! Tko ni­je pla­ćao pu­ta­ri­nu, od­nos­no pro­laz mo­rem, kao mi da­nas auto­ces­tu, oni bi ga na­pa­li. Ili da­nas, ako ne pla­tiš par­king – do­bi­ješ kaz­nu. Tko je pla­ćao? – Du­brov­ča­ni su pla­ća­li. Njih ni­su na­pa­da­li. Spli­ća­ni su im, re­ci­mo, pa­li­li bro­do­ve jer su ih na­pa­da­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.