ZeKa­eMov i Fr­lji­ćev “Ha­mlet” us­pje­šan u Gdanj­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

“Ha­mlet” je dvi­je ve­če­ri za­re­dom iz­ve­den u no­voj zgra­di Sha­kes­pe­aro­va ka­za­li­šta u Gdanj­sku Za­gre­bač­ko ka­za­li­šte mla­dih us­pješ­no je, i to čak dvi­je ve­če­ri za­re­dom iz­ve­lo pred­sta­vu “Ha­mlet” Wil­li­ama Sha­kes­pe­area u re­ži­ji i adap­ta­ci­ji Oli­ve­ra Fr­lji­ća na Sha­kes­pe­are­ovu fes­ti­va­lu u Gdanj­sku. Pred­sta­va je is­pra­će­na ve­li­kim apla­uzom broj­ne pu­bli­ke, a rav­na­te­lji­ca ZeKa­eMa Snje­ža­na Abra­mo­vić Mil­ko­vić iz­ra­zi­la je ve­li­ko za­do­volj­stvo da je upra­vo “Ha­mlet” ušao u uzak krug gos­tu­ju­ćih pred­sta­va na tom fes­ti­va­lu, što je ve­li­ko priz­na­nje ZeKa­eM-u i re­da­te­lju koji je poz­nat u Polj­skoj. Fes­ti­val se odr­ža­va u Sha­kes­pe­are­ovu ka­za­li­štu u Gdanj­sku, u zgra­di či­ja je grad­nja bi­la naj­važ­ni­ji do­ga­đaj u po­dru­čju kul­tu­re u po­s­ljed­njih dva­de­set i se­dam go­di­na u Polj­skoj. Pr­va je to na­mjen­ski gra­đe­na zgra­da za ka­za­li­šte u po­s­ljed­njih 40 go­di­na ko­ja je ko­šta­la 22 mi­li­ju­na eura. Ar­hi­tekt ka­za­liš­ne zgra­de Re­na­to Ri­zzi koji je za­mis­lio mul­ti­funk­ci­onal­no zda­nje na 4000 če­tvor­nih me­ta­ra.

AN­TO­NI­JA PUTIĆ

Glav­na sce­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.