Bi­ši med­vjed Smith kaž­njen zbog do­pin­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Biv­ši igrač Me­dveš­ča­ka De­rek Smith sus­pen­di­ran je na go­di­nu da­na zbog ko­ri­šte­nja ne­do­zvo­lje­nih sred­sta­va. Smith je proš­lu se­zo­nu igrao za Me­dveš­čak u KHL-u, a sa­da je sti­gla kaz­na nji­ho­ve do­ping-kon­tro­le. – Ne­ugod­no smo iz­ne­na­đe­ni re­zul­ta­ti­ma do­pin­škog tes­ta na­šeg biv­šeg igra­ča De­re­ka Smit­ha, oso­bi­to zbog to­ga što je u vri­je­me tes­ti­ra­nja još uvi­jek bio naš igrač čime je pre­kr­šio klup­ski pra­vil­nik. Smith vi­še ni­je igrač za­gre­bač­kog klu­ba, ali druš­tvo sa Ša­la­te ogor­če­no je spoz­na­jom da je za klub igrao do­pin­gi­ra­ni igrač.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.