Svjet­ski re­kord: PSG za Neyma­ra 222 mi­li­ju­na €

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Iako ni­kad ni­je go­to­vo dok se ne pot­pi­še tran­sfer, či­ni se da će­mo do­bi­ti svjet­ski re­kord u no­go­met­nim tran­sfe­ri­ma. Na­kon Pog­be, koji je 2016. go­di­ne iz Ju­ven­tu­sa u Man­c­hes­ter Uni­ted pre­šao za 150 mi­li­ju­na eura, sa­da bi Bra­zi­lac Neymar mo­gao na­pus­ti­ti Bar­ce­lo­nu i pri­je­ći u PSG za 222 mi­li­ju­na eura. Na­ime, u Bar­ce­lo­ni su pr­vi put jav­no priz­na­li da Neymar že­li oti­ći, da se čak i poz­dra­vio sa su­igra­či­ma, no još ni­je sve za­vr­še­no u fi­nan­cij­skom smis­lu iz­me­đu Fran­cu­za i Špa­njo­la­ca. Ipak, iz­vjes­no je da će­mo tog sjaj­nog igra­ća slje­de­će go­di­ne gle­da­ti u Pa­ri­zu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.