Zbog vru­ći­ne ni­su pri­ma­li stran­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Bu­du­ći da za­gre­bač­ko Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo (ODO) pre­kju­čer ni­je ra­di­lo, od­nos­no “zbog ote­ža­nih uvje­ta ra­da us­li­jed ve­li­kih vru­ći­na” ni­je pri­ma­lo stran­ke ni­ti od­vjet­ni­ke pre­ma re­dov­nom ras­po­re­du, upu­ti­li smo na tu adre­su upi­te ho­će li, zbog vru­ći­na ko­je se nas­tav­lja­ju, ODO ra­di­ti idu­ćih da­na, u kak­vim uvje­ti­ma ra­de, ne­dos­ta­ju li im kli­ma ure­đa­ji. Od­go­vo­ri­li su: “Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo pri­ma stran­ke, gra­đa­ne i od­vjet­ni­ke ti­je­kom rad­nog vre­me­na. Ne­ma od­bi­ja­nja stra­na­ka. In­for­ma­ci­ja u oba­vi­jes­ti o pro­mje­ni vre­me­na pri­je­ma for­mu­li­ra­na je da uka­že na iz­ra­van kon­takt ra­di os­tva­ri­va­nja pra­va pri­je­ma, dok je sam pri­jem stra­na­ka mo­guć ti­je­kom ci­je­log rad­nog vre­me­na. Is­pri­ča­va­mo se na oba­vi­jes­ti ko­ja je do­ve­la do po­greš­na tu­ma­če­nja.”

Ža­le se na ote­ža­ne uvje­te ra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.