Pra­va put­ni­ka u slu­ča­ju ot­ka­za le­ta zbog štraj­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Informacije o le­to­vi­ma koji će se za vri­je­me štraj­ka obav­lja­ti zra­ko­plo­vi­ma Cro­atia Air­li­ne­sa, le­to­vi­ma koji će se obav­lja­ti unajm­lje­nim zra­ko­plo­vi­ma dru­gih kompanija te ot­ka­za­nim le­to­vi­ma bit će re­do­vi­to objav­lji­va­ne na web stra­ni­ci cro­ati­aair­li­nes. com

Pro­mje­ne kar­te put­ni­ci koji ima­ju kar­tu za ne­ki od ot­ka­za­nih le­to­va mo­ći će je za­mi­je­ni­ti za let Cro­atia Air­li­ne­sa na is­toj li­ni­ji bez na­do­pla­te.

Pro­mje­na le­ta put­ni­ci­ma či­ji je let ot­ka­zan mo­že biti po­nu­đen al­ter­na­tiv­ni let Cro­atia Air­li­ne­sa i dru­gih Star Al­li­an­ce pri­je­voz­ni­ka. Pu­to­va­nje mora biti re­ali­zi­ra­no do 31. lis­to­pa­da 2017. g., a pro­mje­na se ne­će na­pla­ći­va­ti.

Po­vrat nov­ca ako put­nik odus­ta­ne od pu­to­va­nja, mo­že za­tra­ži­ti po­vrat nov­ca i dje­lo­mič­ni po­vrat za dje­lo­mič­no is­ko­ri­šte­ne kar­te i to do 31. ko­lo­vo­za 2017.

Kon­takt put­ni­ci­ma je na ras­po­la­ga­nju Kon­takt cen­tar Cro­atia Air­li­nes (bes­plat­ni te­le­fon 0800 7777, +385 1 6676 555 i 072 500 505), kao i os­ta­la pro­daj­na mjes­ta Cro­atia Air­li­ne­sa. Rad­no je vri­je­me Kon­takt cen­tra za vri­je­me tra­ja­nja štraj­ka od 7 do 21 sat.

Cro­atia Air­li­nes na vr­hun­cu sezone dnev­no pre­ve­ze i do de­set ti­su­ća put­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.