Tri naj­važ­ni­je toč­ke Đi­ki­će­va pri­op­će­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1 ‘PRE­PO­RU­KE SU MANJKAVE’

U pre­po­ru­ka­ma DFG-a na ko­je se os­la­nja Sve­uči­li­šte u Aug­sbur­gu ni­je obra­đen auto­pla­gi­jat kao vr­sta ne­etič­nog pos­tup­ka u zna­nos­ti

2 ‘ZVIZDAČE NE RAZOTKRIVATI’

Iden­ti­tet pri­ja­vi­te­lja ili “zvi­žda­ča” u etič­kim pos­tup­ci­ma za­šti­ćen je na sve­uči­li­šti­ma u Nje­mač­koj

2 ‘OPTUŽBE IZ 2011.’

Pri­ja­vu za pla­gi­ra­nje ko­ju su pod­ni­je­la če­tvo­ri­ca fi­lo­zo­fa Sve­uči­li­šte u Spli­tu od­ba­ci­lo je

Prof. dr. sc. Ivan Đi­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.