Bo­lje ne mo­že - li­je­pi ba­di­ći i još ljep­ši mo­de­li

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na­še poz­na­te da­me sva­kod­nev­no obo­ža­va­te­lje i pra­ti­te­lje na druš­tve­nim mre­ža­ma čas­te obja­va­ma u ku­pa­ćim kos­ti­mi­ma te

oba­ra­ju re­kor­de u laj­ko­vi­ma i kom­pli­men­ti­ma. Ta­ko je, jed­na od ri­jet­kih ko­ja provodi lje­to u gra­du, 47-go­diš­nja glu­mi­ca Mi­la Ele­go­vić obja­vi­la na druš­tve­nim mre­ža­ma vi­deo i fo­to­gra­fi­ju u ku­pa­ćem kos­ti­mu s ča­šom šam­panj­ca u ru­ci te obo­ža­va­te­lji­ma po­ru­či­la: “Iako je se­zo­na u Ko­me­di­ji za­vr­ši­la, kao što vi­di­te, ja i da­lje • ra­dim na se­bi. Štik­le su tu, a bo­me i ba­dić...”

Pje­va­či­ca Ža­na­ma­ri sku­pi­la je vi­še od 4000 laj­ko­va za fo­to­gra­fi­ju u iz­a­zov­nom bi­ki­ni­ju

Ov­dje na bal­ko­nu pro­vo­dim svo­je za­gre­bač­ko lje­to, o taj­nom lje­tu go­vo­rit vam ne­ću, na­pi­sa­la je Mi­la Ele­go­vić

Su­pru­ga ru­ko­me­ta­ša Igo­ra Vo­ri­ja Olja Vo­ri (35) lje­to provodi uz ma­drac u obli­ku ana­na­sa

Ses­tra no­go­me­ta­ša Jer­ka Le­ke Je­le­na ži­vi i ra­di u Du­ba­iju, a na Ins­ta­gra­mu ima oko 50 ti­su­ća pra­ti­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.