Iza­bel Ko­va­čić uži­va na mo­ru sa­mo s cu­ra­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Iza­bel Ko­va­čić, no­vo­pe­če­na su­pru­ga Ma­tea Ko­va­či­ća, lje­to provodi u druš­tvu ses­tre i pri­ja­te­lji­ca. Dok se Ma­teo na­la­zi na pri­pre­ma­ma u SAD-u, Iza­bel uži­va na Ja­dra­nu, a li­je­pe tre­nut­ke po­di­je­li­la je na Ins­ta­gra­mu po­zi­ra­ju­ći u stylish kom­bi­na­ci­ji za ko­je su obo­ža­va­te­lji ima­li sa­mo ri­je­či hva­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.