Ne­obi­čan su­sret u ban­ci osi­gu­rao joj ula­zak u svi­jet glu­me

Za ulo­gu u fil­mu “Ču­do­vi­šte” Charlize Theron osvo­ji­la je Os­car, a njen naj­no­vi­ji film “Atom­ska pla­vu­ša” već bi­lje­ži enor­m­nu za­ra­du

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ana Her­ceg

Dje­voj­či­ca ko­ja se već u ra­nom dje­tinj­stvu mo­ra­la bri­nu­ti o sto­ci, za­hva­lju­ju­ći ve­li­koj lju­ba­vi pre­ma ple­su pr­ve ko­ra­ke u ka­ri­je­ri na­pra­vi­la je u svi­je­tu mo­de. Kad je ima­la 16 go­di­na, Charlize Theron pri­ja­vi­la se na jed­no mod­no na­tje­ca­nje te osvo­ji­la pr­vo mjes­to. Za­tim se pre­se­li­la u Ita­li­ju, gdje je po­bi­je­di­la na na­tje­ca­nju In­ter­na­ti­onal New Mo­del To­day. Ubr­zo na­kon to­ga “ze­le­nu kar­tu” za svi­jet glu­me osi­gu­rao joj je ne­obi­čan su­sret u ban­ci. Na­ime, dok se sva­đa­la s dje­lat­ni­com na šal­te­ru, uočio ju je hol­lywo­od­ski me­na­džer John Cro­sby, koji je zas­tu­pao Joh­na Har­ta i Re­ne Ru­sso. U sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci do­bi­la je ulo­ge u tri fil­ma. Ota­da se stre­lo­vi­to us­pi­nja­la u svi­je­tu fil­ma, 2004. osvo­ji­la je Os­car za ulo­gu u fil­mu “Ču­do­vi­šte”, a da­nas nje­zin no­vi film “Atom­ska pla­vu­ša”, koji u do­ma­ća ki­na do­la­zi 17. ko­lo­vo­za, pu­ni ki­no­dvo­ra­ne di­ljem svi­je­ta i bi­lje­ži enor­m­nu za­ra­du. Kri­ti­ča­ri se jed­no­glas­no sla­žu da ne­ma te ulo­ge ko­ju Charlize ne mo­že odi­gra­ti sa­vr­še­no. Osim u pos­lu, pre­li­je­pa ju­na­ki­nja ve­li­ka sr­ca ujed­no je i pre­da­na maj­ka dvo­je po­svo­je­nih ma­li­ša­na, si­na Jac­k­so­na i kće­ri Au­gust koji će biti i nje­zi­ni naj­dra­ži gos­ti na ro­đen­dan­skoj za­ba­vi 7. ko­lo­vo­za, ka­da na­vr­ša­va 42 go­di­ne.

Fa­tal­na pla­vu­ša usko­ro sla­vi 42. ro­đen­dan i ni­ka­da ni­je bo­lje iz­gle­da­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.