IPO JE VA­ŽAN I ZBOG BOLJEG UPRAV­LJA­NJA HEP-om, ALI I OŽIV­LJA­VA­NJA TR­ŽI­ŠTA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Na ne­učin­ko­vi­tost ra­da dr­žav­nih tvrt­ki upo­zo­rio je ne­dav­no mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Goran Ma­rić. No ni­je poz­na­to je li Ma­rić pro­mi­je­nio sta­ja­li­šte ka­da je ri­ječ o pri­va­ti­za­ci­ji ili i da­lje mis­li da dr­ža­va mo­že do­bro uprav­lja­ti. Mo­žda je to i is­ti­na, no dr­ža­va ne­ma no­vac ko­jim će po­kre­nu­ti no­ve pro­jek­te u tvrt­ka­ma. Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić odu­vi­jek za­go­va­ra te­zu da tvrt­ke mo­gu biti učin­ko­vi­ti­je ako ima­ju i pri­vat­nog vlas­ni­ka te da nji­ho­va ula­ga­nja ne smi­ju ovi­si­ti o kre­di­ti­ma ba­na­ka. Što se ti­če HEP-a, na­čel­na pot­po­ra za IPO pos­to­ji i u ko­ali­cij­skom part­ne­ru HNS-u. No u slu­ča­ju te tvrt­ke, raz­log za uklju­či­va­nje pri­vat­nih ula­ga­ča ni­je sa­mo bo­lja učin­ko­vi­tost, jer iona­ko HEP go­di­na­ma bi­lje­ži do­bit, ne­go i oživ­lja­va­nje tr­ži­šta kapitala, ko­je je na­kon Agro­ko­ra pro­du­bi­lo du­go­go­diš­nje po­to­nu­će. Inves­ti­to­ri tra­že do­bre me­te ula­ga­nja, a ona su tre­nu­tač­no sa­mo u tu­riz­mu. Mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma, kao na­šim naj­važ­ni­jim ins­ti­tu­ci­onal­nim ula­ga­či­ma, pro­blem je ogra­ni­če­nje ula­ga­nja u po­je­di­nu tvrt­ku, zbog če­ga i je­su pre­vi­še iz­lo­že­ni u dr­žav­nim obvez­ni­ca­ma. Di­oni­ca HEP-a bi­lo bi ve­li­ko os­vje­že­nje za nji­hov por­t­felj. Kao i za gra­đa­ne, koji bi se mo­gli uklju­či­ti u kup­nju di­oni­ca i ra­ču­na­ti na do­bru za­ra­du. Vr­lo je mo­gu­će da bi ta­kav po­tez i mak­nuo na stra­nu na ne­ko vri­je­me pri­če oko Agro­ko­ra. Zna­ju­ći da se upra­vo u ruj­nu iz­la­zi s fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma kon­cer­na. Osim IPO-a spo­mi­nje se i moguća us­po­red­na do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja, a či­jim bi nov­cem do­ma­ća kompanija iš­la u no­ve pro­jek­te. Ima ih i sa­da, fi­nan­ci­ra ih di­je­lom iz do­bi­ti, no s ve­ćim ka­pi­ta­lom inves­ti­cij­ski cik­lus imao bi si­gur­no ve­ći za­mah. IPO HEP-a ni­je no­vi­na, o njoj se go­vo­ri već go­di­na­ma, ali po­li­tič­ke od­lu­ke da se pro­ve­de ni­je bi­lo. Do­dat­no je pri­je dvi­je go­di­ne uočen pro­blem s vlas­niš­tvom hi­dro­elek­tra­na koji tek tre­ba ri­je­ši­ti. Vla­da sa­da sma­tra da ne tre­ba če­ka­ti na za­kon sko rje­še­nje, ne­go se s od­lu­kom i pri­pre­ma­ma mo­že početi. Pi­ta­nje hi­dro­elek­tra­na ipak će se mo­ra­ti ri­je­ši­ti do mo­gu­će iz­ra­de pros­pek­ta.

Inves­ti­to­ri tra­že do­bre me­te ula­ga­nja, a ona su tre­nu­tač­no u Hr­vat­skoj sa­mo u tu­riz­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.