Mo­ra­mo na­uči­ti da se va­ra­nje ne smi­je to­le­ri­ra­ti, u bi­lo ko­jem sus­ta­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - La­na Ko­va­če­vić la­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Mi­nis­tri­ca je po­ru­či­la da u obra­zov­ni sus­tav že­li uves­ti ele­men­te po ko­ji­ma bi uče­ni­ci pre­poz­na­li dvoj­be­ne etič­ke te­me

– Iz­u­zet­no je važ­no da na­uči­mo pri­hva­ća­ti ko­nač­ne od­lu­ke po­vje­rens­ta­va ko­je se ba­ve etič­kim pi­ta­nji­ma, bez ob­zi­ra na to do­la­ze li one iz Hr­vat­ske, Nje­mač­ke ili ne­ke dru­ge zem­lje. Po­tre­ba iz­grad­nje sus­ta­va koji će na tran­s­pa­ren­tan i neo­vi­san na­čin rje­ša­va­ti etič­ka pi- ta­nja i dvoj­be je kru­ci­ja­lan i jas­ne gra­ni­ce se mo­ra­ju zna­ti i po­šti­va­ti u svim sfe­ra­ma druš­tva – ko­men­ti­ra­la je ta­ko Bla­žen­ka Div­jak, mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja miš­lje­nje Sve­uči­li­šta Aug­sburg ve­za­no za pla­gi­jat dok­tor­skog ra­da nje­zi­na pret­hod­ni­ka, Pa­ve Ba­ri­ši­ća. Pod­sje­ti­mo, in­ter­na is­tra­ži­vač­ka ko­mi­si­ja Sve­uči­li­šta ut­vr­di­la je da u slu­ča­ju Ba­ri­ši­će­va dok­to­ra­ta ne­ma znans­tve­nog pre­kr­ša­ja, a ko­nač­no se oči­to­va­nje oče­ku­je na je­sen ka­da će od­lu­ku po­t­vr­di­ti ili opo­vrg­nu­ti upra­va Sve­uči­li­šta. – U naš obra­zov­ni sus­tav že­lim uves­ti ele­men­te koji uče­ni­ci­ma, stu­den­ti­ma i znans­tve­ni­ci­ma omo­gu­ću­ju pre­poz­na­va­nje dvoj­be­ne etič­ke te­me i da uve­de­mo stan­dar­de i nor­me, kao što je to slu­čaj u Eu­ro­pi i svi­je­tu. Kao druš­tvo mo­ra­mo ima­ti nul­tu to­le­ran­ci­ju na bi­lo kak­vo va­ra­nje bez ob­zi­ra na to ra­di­lo se o obra­zov­nom, znans­tve­nom ili gos­po­dar­skom sus­ta­vu – ka­za­la je Div­jak.

Bla­žen­ka Div­jak ka­za­la je da mo­ra­mo pri­hva­ća­ti od­lu­ke etič­kih po­vje­rens­tva bez ob­zi­ra na to odakle su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.