Krat­ki pre­dah pri­je iz­vješ­ća re­vi­zi­je i pla­na res­truk­tu­ri­ra­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net ZAGREB

OPG-ovi koji ni­su pri­ja­vi­li dug, mo­gu to još uvi­jek uči­ni­ti. Is­pla­ta sta­ro­ga du­ga mno­gi­ma je omo­gu­ći­la dalj­nji ne­sme­ta­ni rad

Pro­ces u Agro­ko­ru ne­će omes­ti kaz­ne­ne pri­ja­ve, on se nas­tav­lja, s tim da će se kon­kret­ni ko­ra­ci zna­ti u ruj­nu ka­da će biti objav­lje­na re­vi­zor­ska iz­vješ­ća. O sta­nju imo­vi­ne mo­že se sa­mo na­ga­đa­ti, no iz­gled­no je da će se mo­ra­ti ve­lik dio to­ga ot­pi­sa­ti.

Ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje do­bro

Pre­ma po­da­ci­ma koji su objav­lje­ni la­ni, imo­vi­na kon­cer­na je bi­la oko 50 mi­li­jar­di ku­na, no do sa­da na­prav­lje­na re­vi­zi­ja po­ka­zu­je da je ta broj­ka ma­nja. Za ko­li­ko, još se ne zna, tek se na­ga­đa o iz­no­su od pri­bliž­no 12 mi­li­jar­di ku­na. U ruj­nu će se zna­ti to­čan iz­nos. No, ni­je do­bro ako bu­de ma­nji od 40,4 mi­li­jar­di ku­na, ko­li­ko su ut­vr­đe­ne obve­ze kon­cer­na. Taj iz­nos će se pri­ka­za­ti kao ot­pis vri­jed­nos­ti, a ako se ut­vr­di da su pri­mje­ri­ce za­li­he ma­nje ili vri­jed­nost ne­kret­ni­na. No i to je gu­bi­tak, sa­mo ne onaj koji se od­no­si na ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje. U tom seg­men­tu kon­cern ra­di pu­no, ka­ko bi vra­tio pos­lo­va­nje na lanj­ske ra­zi­ne. Pro­met u Kon­zu­mu se pri­bli­ža­va tim ra­zi­na­ma, a pro­izvod­ne tvrt­ke ra­de na­vod­no i bo­lje. Ve­lik plus za pro­ces bio je odo­bre­ni kre­dit od 480 mi­li­ju­na eura. S 80 mi­li­ju­na re­fi­nan­ci­ran je kre­dit iz trav­nja, a sa 150 mi­li­ju­na eura vra­tit će se sta­ri du­go­vi do­bav­lja­či­ma. Is­pla­ta pre­ma mi­kro tvrt­ka­ma i OPG-ovi­ma je obav­lje­na, i za njih oko 2100 is­pla­će­no je 132 mi­li­ju­na ku­na. Iz­nos od 110 mi­li­ju­na eura bit će na­mi­je­njen ma­lim, sred­njim i ve­li­kim tvrt­ka­ma i ta će is­pla­ta početi kra­jem ovog mje­se­ca. Plan je da u re­zer­vi os­ta­ne 10 mi­li­ju­na eura. Jer će vje­ro­jat­no biti is­pra­va­ka vri­jed­nos­ti po­tra­ži­va­nja. Na­ime, OPG-ovi koji su slu­čaj­no iz­os­tav­lje­ni, jer ni­su pri­ja­vi­li dug, mo­gu to još uvi­jek uči­ni­ti. Is­pla­ta sta­ro­ga du­ga mno­gi­ma je omo­gu­ći­la dalj­nje ne­sme­ta­no pos­lo­va­nje. Ne­ke od tvrt­ki, po­put Gra­no­lia i AWT-a ni­su us­pje­le pod­ni­je­ti fi­nan­cij­ski pri­ti­sak i uš­le su u pro­ces pred­ste­čaj­ne na­god­be. Ri­ječ je o tvrt­ka­ma ko­je su bi­le ja­ko iz­lo­že­ne pre­ma Agro­ko­ru. No ni­su je­di­ne i sto­ga pos­to­je oče­ki­va­nja ka­ko bi usko­ro to mo­gle obja­vi­ti još ne­ke tvrt­ke. Pri­je sve­ga one ko­je su ula­zi­le u kom­bi­na­ci­je fi­nan­ci­ra­nja pu­tem mje­ni­ca.

Što mo­že u prodaju

Iz­van­red­na upra­va u Agro­ko­ru mo­že sa­da i na­pra­vi­ti ma­lu stan­ku, jer od po­čet­ka pro­ce­sa raz­go­vo­ri tra­ju sva­ki dan do kas­no na­ve­čer. Pri­vre­me­no vje­rov­nič­ko vi­je­će za oko dva tjed­na do­go­vo­rit će dalj­nju is­pla­tu sta­rog du­ga, a u ruj­nu će početi dru­ga fa­za. Na­kon kon­so­li­di­ra­nih re­vi­zor­skih iz­vješ­ća, mo­ći će se kon­kre­ti­zi­ra­ti plan res­truk­tu­ri­ra­nja. Ta­da će se zna­ti i što mo­že u prodaju i ko­li­ka se vri­jed­nost za tvrt­ke mo­že do­bi­ti. U pro­ce­su na­god­be slje­de­će go­di­ne, svi će vje­rov­ni­ci i zna­ti na ko­li­ki udjel po­vra­ta du­ga mo­gu ra­ču­na­ti.

An­te Ram­ljak, Vla­din po­vje­re­nik za Agro­kor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.