Štrajk u CA ot­ka­zan, no­vi ko­lek­tiv­ni ugo­vor do kra­ja ove go­di­ne

Pla­će po sta­rom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru, iako je is­te­kao, a sta­lan po­sao do­bit će 10 čla­no­va ka­bin­skog osob­lja koji su ra­di­li na odre­đe­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net Jo­sip Bo­hu­tin­ski ZAGREB

Pi­lo­ti, stju­ar­de­se i avi­ome­ha­ni­ča­ri Cro­atia Air­li­ne­sa ipak 8. ko­lo­vo­za ne­će za­po­če­ti štrajk do is­pu­nje­nja uvje­ta, ka­ko su bi­li naj­a­vi­li. Na sas­tan­ku koji je ju­čer odr­žan u Mi­nis­tar­stvu mora, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, a na ko­jem su, uz mi­nis­tra Ole­ga But­ko­vi­ća, su­dje­lo­va­li pred­sjed­nik upra­ve Cro­atia Air­li­ne­sa Kre­ši­mir Kuč­ko te pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta Cro­atia Air­li­ne­sa, pos­tig­nut je do­go­vor pre­ma ko­jem sin­di­ka­ti odus­ta­ju od štraj­ka, a pre­go­vo­ri o no­vom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru za­po­čet će 1. ruj­na.

Dug avi­ome­ha­ni­ča­ri­ma

U za­jed­nič­kom pri­op­će­nju Mi­nis­tar­stva, pred­stav­ni­ka sin­di­ka­ta i upra­ve Cro­atia Air­li­ne­sa na­vo­di se da je dio tra­že­nih zah­tje­va sin­di­ka­ta upra­va hr­vat­ske na­ci­onal­ne avi­okom­pa­ni­je pri­hva­ti­la, a o os­ta­lim zah­tje­vi­ma pre­go­vo­ri će se nas­ta­vi­ti u ruj­nu. U pre­go­vo­re oko pos­ti­za­nja do­go­vo­ra i skla­pa­nja no­vog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra za za­pos­le­ni­ke Cro­atia Air­li­ne­sa uklju­čit će se i Mi­nis­tar­stvo mora, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re ra­di, na­vo­di se u pri­op­će­nju, iz­na­la­že­nja naj­bo­ljeg rje­še­nja, ka­ko za pra­va i do­bro­bit rad­ni­ka, ta­ko i kom­pa­ni­je, te pos­ti­za­nja nje­zi­ne sta­bil­nos­ti i odr­ži­vos­ti. Ju­če­raš­nji su pre­go­vo­ri u Mi­nis­tar­stvu, ka­ko doz­na­je­mo, bi­li vr­lo tvr­di i sas­ta­nak je tra­jao ne­ko­li­ko sa­ti. Upra­va je, me­đu os­ta­lim, pris­ta­la na zah­tjev sin­di­ka­ta za du­lji od­mor na­kon rad­nog vre­me­na, od­nos­no iz­me­đu dvi­ju smje­na. Spo­ra­zu­mom je odre­đe­no i da se pla­će is­pla­ću­ju po sta­rom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru, koji je is­te­kao i da to ne ovi­si o od­lu­ci di­rek­to­ra, kao što je to bi­lo do­sad. Upra­va se obve­za­la za­pos­li­ti 10 čla­no­va ka­bin­skog osob­lja koji ima­ju ugo­vo­re na odre­đe­no vri­je­me, za stal­no. Is­to ta­ko, kom­pa­ni­je vi­še ne­će ko­ris­ti­ti us­lu­ge agen­ci­ja za po­sre­do­va­nje u za­poš­lja­va­nju i rad­ni­ci­ma koji sad ra­de pre­ko agen­ci­je će po­nu­di­ti ugo­vo­re na odre­đe­no vri­je­me. Do­go­vo­re­no je pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma o re­dos­li­jed­noj lis­ti ka­bin­skog osob­lja, kompanija se obve­za­la i pla­ća­ti pro­mje­ne u ras­po­re­du ra­da, ka­ko je to bi­lo u ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru do 2012. Avi­ome­ha­ni­ča­ri­ma će biti pod­mi­re­na ne­ka du­go­va­nja. Sin­di­ka­ti su do­bi­li i jam­s­tvo da će pre­go­vo­ri o no­vom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru početi u ruj­nu.

150 zah­tje­va

Sin­di­kat Or­ga­ni­za­ci­je rad­ni­ka Cro­atia Air­li­ne­sa (ORCA) pos­la­la je u trav­nju upra­vi pri­jed­log no­vog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra koji je za upra­vu ne­pri­hvat­ljiv jer, ka­ko tvr­di di­rek­tor CA Kre­ši­mir Kuč­ko, u nje­mu je 150 zah­tje­va koji bi kom­pa­ni­ju go­diš­nje ko­šta­li 50 mi­li­ju­na ku­na. Do­go­vo­re­no je da pre­go­vo­ri o no­vom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru za­vr­še do kra­ja ove go­di­ne.

Upra­va je pris­ta­la na zah­tjev sin­di­ka­ta za du­lji od­mor iz­me­đu dvi­ju smje­na Tra­žit će­mo naj­bo­lje rje­še­nje za do­bro­bit i rad­ni­ka i kom­pa­ni­je te pos­ti­za­nje nje­zi­ne sta­bil­nos­ti i odr­ži­vos­ti OLEG BUTKOVIĆ mi­nis­tar mora, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re

Pi­lo­ti, stju­ar­de­se i avi­ome­ha­ni­ča­ri štrajk su bi­li naj­a­vi­li za 8. ko­lo­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.